Μετ?βαση στο περιεχ?μενο
Michanikos.gr
 • Novatron
 • Απ? AnnaD, στο Τεχνολογ?α,,

  Εδ? και 7?χρ?νια δραστηριοποιο?μαι μ?σω εν?? Think Tank, το "ΔΙΚΤΥΟ για την Μεταρρ?θμιση στην Ελλ?δα και την Ευρ?πη". Τα τελευτα?α 3 χρ?νια ασχολο?μαστε εντατικ? με την 4η Βιομηχανικ? Επαν?σταση και τι? επιπτ?σει? τη? σε κ?θε τομ?α και προσπαθο?με να αφυπν?σουμε την εγχ?ρια συζ?τηση για αυτ? το θ?μα αυτ?,??στε να προετοιμαστε? κατ?λληλα και η Ελλ?δα για την ν?α εποχ? που ?δη ξεκ?νησε.
  Σε αυτ? το πλα?σιο κι αφο? εξειδικε?ουμε πια την συζ?τηση κατ? τομ?α, δημοσιε?σαμε μ?λι? ?να ειδικ? αφι?ρωμα?"Κατασκευ?? και?4η Βιομηχανικ? Επαν?σταση"??με την συμμετοχ? επιστημ?νων και επαγγελματι?ν του κλ?δου των κατασκευ?ν, προκειμ?νου να ζωνταν?ψει η?συζ?τηση για το ψηφιακ? μ?λλον του συγκεκριμ?νου πολ? κρ?σιμου για την Ελλ?δα παραγωγικο??τομ?α αλλ? και να βοηθ?σει ?στε να γ?νουν??σο το δυνατ?ν πιο κατανοητ???και προσιτ???σε κ?θε?ενδιαφερ?μενο οι εξελ?ξει?.
  Τυχ?ν σχ?λια, παρατηρ?σει? ? δι?θεση για επ?κταση τη? συζ?τηση? κι επιπλ?ον δρ?σει?, ευπρ?σδεκτα.
  Επισυν?πτεται το αφι?ρωμα
  ?ννα Διαμαντοπο?λου
  Πολιτικ?? Μηχανικ?? ΑΠΘ
  Πρ?εδρο? του ΔΙΚΤΥΟΥ
  Πρ. Επ?τροπο? ΕΕ, πρ. Υπουργ??
  CONSTRUCTION 4.0 - DIKTIO - final.pdf

  Απ? Engineer, στο Εν?ργεια-ΑΠΕ,,

  Με μεγ?λη ικανοπο?ηση υποδ?χτηκε η αγορ? των ΑΠΕ τα ?σα αν?φερε σ?μερα, στη συνεδρ?αση τη? σχετικ?? Επιτροπ??, η γενικ? γραμματ?α? του ΥΠΕΝ Αλεξ?νδρα Σδο?κου αναφορικ? με τη διαδικασ?α αδειοδ?τηση? των σταθμ?ν ΑΠΕ.
  ?πω? αποκ?λυψε στο πρωιν? του ρεπορτ?ζ το energypress, καταργε?ται η ?δεια Παραγωγ?? και αντικαθ?σταται με μια βεβα?ωση που θα την πα?ρνει μ?σα σε λ?γε? ημ?ρε? ο επενδυτ??, απ? το ενια?ο πληροφοριακ? σ?στημα που δημιουργε?ται.
  Προβλ?πεται μεταβατικ? περ?οδο? για ?σου? επενδυτ?? υπ?βαλαν αιτ?σει? στη ΡΑΕ για ?δεια παραγωγ?? μετ? τον Μ?ρτιο του 2018. Τα ?ργα μ?χρι Μ?ρτιο του 2018 θα εξεταστο?ν με το υφιστ?μενο σ?στημα.
  Καταργε?ται το τ?λο? διακρ?τηση? των αδει?ν, αλλ? και η υποχρ?ωση να αποδε?ξει ο επενδυτ?? την χρηματοδοτικ? του δυνατ?τητα (Letter of Intent απ? τραπεζικ? ?δρυμα). Δεν υιοθετ?θηκε επ?ση? η πρ?ταση που ε?χε κ?νει η ΡΑΕ για κατ?θεση εγγυητικ?? επιστολ?? ?ση με το 1% του κ?στου? του ?ργου. Αντ?θετα, με την κατ?θεση τη? α?τηση? οι επενδυτ?? θα πληρ?νουν πλ?ον παρ?βολο, το οπο?ο θα ε?ναι διαφορετικ? (αν? Μεγαβ?τ) για μικρ? και για μεγ?λα ?ργα. Συγκεκριμ?να, σ?μφωνα με την πρ?ταση που θα βγε? σε διαβο?λευση:
  ?ω? 1 μεγαβ?τ, (?ω? 3 MW για τα αιολικ?), το παρ?βολο θα ε?ναι απ? 1.250- 2.000 ευρ? αν? MW. Απ? 1- 10 μεγαβ?τ (απ? 3-10 MW για αιολικ?), το παρ?βολο θα ε?ναι 1.000-1.500 ευρ? αν? MW. Απ? 10 ω? 100 MW, το παρ?βολο θα ε?ναι 750 ω? 1250 ευρ? αν? MW Για ?ργα π?νω απ? 100 MW, η πρ?ταση ε?ναι να μπει παρ?βολο απ? 500 ω? 1000 ευρ? αν? MW Στι? υποχρε?σει? ?σων καταθ?τουν α?τηση ε?ναι να υποβ?λουν ΣΜΠΕ εντ?? 6 μην?ν απ? την ημ?ρα που π?ραν τη βεβα?ωση. ?Αν ζητηθο?ν συμπληρωματικ? στοιχε?α, υποχρεο?νται επ?ση? να τα δ?σουν εντ?? 6 μην?ν.
  ?ταν ο επενδυτ?? π?ρει ΑΕΠΟ, πρ?πει εντ?? 2 μην?ν να αιτηθε? οριστικ? προσφορ? σ?νδεση?.
  Σε ?τι αφορ? τι? πιστοποιημ?νε? μετρ?σει? αιολικο? δυναμικο? που ?ταν υποχρεωμ?νοι μ?χρι σ?μερα οι επενδυτ?? αιολικ?ν να προσκομ?ζουν, το μ?τρο θα συνεχιστε? και το 2020. Για τη συν?χεια, η κατε?θυνση του ΥΠΕΝ ε?ναι να καταργηθε? και να ?χει την ευθ?νη ο επενδυτ?? για το αν ε?ναι οικονομικ? βι?σιμο ? ?χι το ?ργο.
  Για τι? περιπτ?σει? που υπ?ρχουν εδαφικ?? επικαλ?ψει? ?ργων για το ?διο γ?πεδο εγκατ?σταση?, θα παρεμβα?νει η ΡΑΕ η οπο?α, αν δεν υπ?ρχει συμφων?α των ?ανταγωνιστ?ν? επενδυτ?ν, θα κ?νει συγκριτικ? αξιολ?γηση για να αναδε?ξει ποιο ?ργο θα ?περ?σει?.
  Για ειδικ? ?ργα, ?πω? τα υβριδικ? και οι υποθαλ?σσιε? διασυνδ?σει?, θα υπ?ρξουν ειδικ?? ρυθμ?σει?, οι οπο?ε? θα ?χουν την ?δια φιλοσοφ?α, δηλαδ? τη? παροχ?? απλ?? βεβα?ωση?.
  Οι ν?ε? ρυθμ?σει? θα περ?σουν στο νομοσχ?διο του ΥΠΕΝ που αναμ?νεται να ?ρθει στη Βουλ? μ?χρι τι? αρχ?? Φεβρουαρ?ου και στο οπο?ο θα υπ?ρχουν ρυθμ?σει? για την απλοπο?ηση και τη? περιβαλλοντικ?? αδειοδ?τηση? των ΑΠΕ.
  (upd:19:20) Η ανακο?νωση του ΥΠΕΝ
  Το πρ?το μεγ?λο β?μα προ? την κατε?θυνση τη? απλοπο?ηση? και επιτ?χυνση? τη? διαδικασ?α? αδειοδ?τηση? των σταθμ?ν Ανανε?σιμων Πηγ?ν Εν?ργεια? βρ?σκεται επ? θ?ραι?, καθ?? το Υπουργε?ο Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια? παρουσ?ασε πρ?ταση που αφορ? στον πρ?το ?κρ?κο? τη? αλυσ?δα?, δηλαδ? την ?δεια Παραγωγ?? που εκδ?δεται σ?μερα με απ?φαση Ολομ?λεια? τη? ΡΑΕ.
  Η πρ?ταση δημοσιοποι?θηκε σ?μερα στο πλα?σιο τη? δε?τερη? συνεδρ?αση? τη? Επιτροπ?? για την απλοπο?ηση του θεσμικο? πλαισ?ου αδειοδ?τηση? των ΑΠΕ. Κεντρικ?? τη? ?ξονα? ε?ναι η αντικατ?σταση τη? υφιστ?μενη? ?δεια? Παραγωγ?? με μια Βεβα?ωση Καταχ?ρηση? στο ν?ο Ηλεκτρονικ? Μητρ?ο Παραγωγ?ν ΑΠΕ που θα δημιουργηθε? το αμ?σω? επ?μενο δι?στημα. Στ?χο? ε?ναι να καθιερωθε? μια σ?ντομη αδειοδοτικ? διαδικασ?α εξ?ταση? των ?ν?ων αλλ? και των συσσωρευμ?νων εκκρεμ?ν αιτ?σεων, λ?γω με?ωση? των απαιτο?μενων δικαιολογητικ?ν και χρ?ση? αυτοματοποιημ?νων ελ?γχων απ? ?να ν?ο πληροφοριακ? σ?στημα.
  Αυτ? που επιδι?κεται ε?ναι να εκκαθαριστο?ν σε σ?ντομο χρονικ? δι?στημα οι 1.900 περ?που αιτ?σει? που εκκρεμο?ν στη ΡΑΕ, με την αποφ?ρτιση του Ρυθμιστ? απ? ?ναν μεγ?λο φ?ρτο γραφειοκρατικ?ν διαδικασι?ν, ?με δεδομ?νο ?τι σ?μερα οι χρ?νοι εξ?ταση? απ? την ΡΑΕ των εκκρεμ?ν αιτ?σεων για ?κδοση ?δεια? παραγωγ?? υπερβα?νουν του? 18 μ?νε?. Σ?μφωνα ?με στατιστικ? στοιχε?α που παρουσ?ασε η Γενικ? Γραμματ?α? Εν?ργεια? και Ορυκτ?ν Πρ?των Υλ?ν (και πρ?εδρο? τη? Επιτροπ??) κ. Αλεξ?νδρα Σδο?κου, σε σ?νολο 2.346 αιτ?σεων ?κδοση? ?δεια? παραγωγ?? που ?χουν κατατεθε? απ? το 2016 εκκρεμο?ν οι 1891.
  ?πω? σημε?ωσε ?στην τοποθ?τησ? τη? η κ. Σδο?κου, η δραστικ? συρρ?κνωση του χρ?νου που απαιτε?ται για την συνολικ? αδειοδοτικ? διαδικασ?α αποτελε? προαπαιτο?μενο για να επιτευχθο?ν οι στ?χοι του Εθνικο? Σχεδ?ου για την Εν?ργεια και το Κλ?μα (ΕΣΕΚ) για υπερδιπλασιασμ? τη? εγκατεστημ?νη? ισχ?ο? ΑΠΕ και σχεδ?ν υπερτριπλασιασμ? τη? εν?ργεια? που παρ?γεται και καταναλ?νεται απ? ?ΑΠΕ ?ω? το 2030. ?Σ?μερα παρουσι?ζουμε την πρ?τασ? μα? για την πρ?τη ουσιαστικ? παρ?μβαση στο πλ?γμα των αδειοδοτ?σεων, η οπο?α θα προχωρ?σει παρ?λληλα με τι? αντ?στοιχε? διαδικασ?ε? για τι? περιβαλλοντικ?? αδειοδοτ?σει? και το χωροταξικ??.
  Ο Γενικ?? Γραμματ?α? Φυσικο? Περιβ?λλοντο? και Υδ?των κ. Κωνσταντ?νο? Αραβ?ση?, μιλ?ντα? στη συνεδρ?αση τη? Επιτροπ?? ?δωσε μια πρ?γευση για τι? σχεδιαζ?μενε? αλλαγ?? στην περιβαλλοντικ? αδειοδ?τηση των ΑΠΕ, δηλ?νοντα? ?τι το ΥΠΕΝ εξετ?ζει το ενδεχ?μενο να μεταταχθο?ν δι?φορε? κατηγορ?ε? επενδ?σεων ΑΠΕ απ? τι? κατηγορ?ε? Α1 και Α2 στην κατηγορ?α Β, κ?τι που συνεπ?γεται ταχ?τερη και ?ελαφρ?τερη? διαδικασ?α περιβαλλοντικ?? αδειοδ?τηση?. Προ?δ?ασε επ?ση? για ν?α αρχιτεκτονικ? και φιλοσοφ?α του Ηλεκτρονικο? Περιβαλλοντικο? Μητρ?ου, ?στε να αναδειχθε? σε κεντρικ? εργαλε?ο παρακολο?θηση? και υποβο?θηση? των περιβαλλοντικ?ν αδειοδοτ?σεων.
  Τον?στηκε τ?λο? ?τι ?στ?χο? του ΥΠΕΝ ε?ναι να δημιουργηθε? ?μεσα –σε συνεργασ?α με το Υπουργε?ο Ψηφιακ?? Πολιτικ??- ??να ενια?ο, διαλειτουργικ? σ?στημα στο οπο?ο θα ?τρ?χουν? ?λα τα σκ?λη τη? αδειοδ?τηση? των ΑΠΕ, απ? το αρχικ? στ?διο που ε?ναι η ??δεια Παραγωγ?? ?ω? το τελικ? στ?διο που ε?ναι η ?δεια Εγκατ?σταση? και λειτουργ?α?.
  Η πρ?ταση του ΥΠΕΝ δ?θηκε στα μ?λη τη? Επιτροπ?? που κλ?θηκαν να υποβ?λουν τι? παρατηρ?σει? του? ?ω? την Δευτ?ρα 20 Ιανουαρ?ου. ?Οι τελικ?? ρυθμ?σει? για το ν?ο σ?στημα που θα αντικαταστ?σει την υφιστ?μενη ?δεια Παραγωγ?? για του? σταθμο?? ΑΠΕ θα ενσωματωθο?ν ?στο νομοσχ?διο που καταρτ?ζει το Υπουργε?ο Περιβ?λλοντο? για σειρ? περιβαλλοντικ?ν και χωροταξικ?ν θεμ?των το οπο?ο αναμ?νεται να κατατεθε? εντ?? του Φεβρουαρ?ου.
  Η ομ?δα εργασ?α? του ΥΠΕΝ συνεχ?ζει το ?ργο τη? και το προσεχ?? δι?στημα θα αντιμετωπ?σει τα προβλ?ματα στα επ?μενα στ?δια τη? διαδικασ?α? αδειοδ?τηση? των ΑΠΕ, με ?μφαση στα σκ?λη τη? ριζικ?? αναν?ωση? των σταθμ?ν ΑΠΕ (repowering) και του επανασχεδιασμο? του? (redesign).
  Νωρ?τερα το energypress ?γραφε:
  Σε ριζικ? παρ?μβαση σχετικ? με την διαδικασ?α αδειοδ?τηση? των ν?ων σταθμ?ν ΑΠΕ, ?τσι ?στε να μειωθε? δραστικ? ο απαιτο?μενο? χρ?νο? για την ωρ?μανση επενδ?σεων, ?χει καταλ?ξει το ΥΠΕΝ.
  Κεντρικ? στοιχε?ο του ν?ου καθεστ?το?, σ?μφωνα με πληροφορ?ε? του energypress, ε?ναι η κατ?ργηση τη? ?δεια? παραγωγ?? για αιολικ? και φωτοβολτα?κ? και η αντικατ?στασ? τη? απ? μια απλ? βεβα?ωση που θα δ?νεται ?μεσα (ακ?μα και αυθημερ?ν) μετ? την κατ?θεση του αιτ?ματο?, στο βαθμ? που το ενια?ο πληροφοριακ? σ?στημα που δημιουργε?ται και το οπο?ο θα ε?ναι η καρδι? τη? διαδικασ?α?, δεν ?χτυπ?ει?. Τι σημα?νει πρακτικ? αυτ?; ?τι το σ?στημα θα πετ?ει αυτ?ματα ?ξω αιτ?σει? που αφορο?ν περιοχ?? κορεσμ?νου δικτ?ου, περιοχ?? για τι? οπο?ε? υπ?ρχει προγεν?στερη α?τηση, περιοχ?? στι? οπο?ε? υπ?ρχει υπ?ρβαση τη? φ?ρουσα? ικαν?τητα? κ.λπ., και στι? υπ?λοιπε? αιτ?σει? θα δ?νει ?μεσα τη βεβα?ωση.
  Το ν?ο πλα?σιο αναμ?νεται να παρουσιαστε? σ?μερα απ? του? επιτελε?? του ΥΠΕΝ στα μ?λη τη? Επιτροπ?? που ?χει συσταθε? για την αναμ?ρφωση του θεσμικο? πλαισ?ου αδειοδ?τηση? των ΑΠΕ, η οπο?α συν?ρχεται για τη δε?τερη συνεδρ?ασ? τη?.
  ?πω? προαναφ?ρθηκε, κομβικ?? ε?ναι ο ρ?λο? του ενια?ου πληροφοριακο? συστ?ματο?, το οπο?ο περιλαμβ?νεται στι? προτ?σει? τη? ΡΑΕ και στο οπο?ο θα ?χουν πρ?σβαση ?λε? οι εμπλεκ?μενε? υπηρεσ?ε? και μ?σω του οπο?ου θα ε?ναι δυνατ? η on line παρακολο?θηση τη? αδειοδοτικ?? πορε?α? κ?θε ?ργου. Θα λειτουργε? δηλαδ? ω? ?να ηλεκτρονικ? one stop shop.
  Με την παρ?μβαση αυτ? το ΥΠΕΝ φιλοδοξε? να μει?σει κατ? πολ? τον απαιτο?μενο χρ?νο προετοιμασ?α? και να απεμπλ?ξει τη ΡΑΕ απ? τον τερ?στιο ?γκο φακ?λων που ?χει σωρευτε? στι? υπηρεσ?ε? τη?.
  Παρ?λληλα, ωστ?σο, μελετ?νται και ?λλε? ριζικο? τ?που παρεμβ?σει? στα υπ?λοιπα σταδια τη? αδειοδ?τηση? καθ??, ω? γνωστ?ν, η ?δεια παραγωγ?? ?ε?ναι μ?νον η αρχ?? τη? ταλαιπωρ?α? των επενδυτ?ν.
  ?σε? παρεμβ?σει? εκτιμηθε? ?τι ε?ναι ?ριμε?, θα εισαχθο?ν στο νομοσχ?διο για τα περιβαλλοντικ? θ?ματα που πρ?κειται να φ?ρει στη Βουλ? (πιθαν?τατα εντ?? του Ιανουαρ?ου) ο κ. Χατζηδ?κη?. Οι υπ?λοιπε? θα ?ρθουν στη συν?χεια ω? ολοκληρωμ?νο πακ?το.
  Πρ?πει να αναφερθε? τ?λο? ?τι στο ΥΠΕΝ μελετο?ν επ?ση? την προοπτικ? να καταργηθο?ν οι εγγυητικ?? επιστολ?? που συνοδε?ουν σ?μερα την α?τηση για ?δεια παραγωγ?? και να αντικατασταθο?ν απ? ?να ε?δο? παραβ?λου, δηλαδ? ?να συγκεκριμ?νο ποσ? αν? αιτο?μενο Μεγαβ?τ, το οπο?ο δεν θα επιστρ?φεται (?πω? οι εγγυητικ??) αλλ? αντ?θετα θα αποτελε? επιπλ?ον π?ρο για τον Ειδικ? Λογαριασμ? ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ.

  Απ? Engineer, στο Περιβ?λλον,,

  Το TreePeople εμπν?ει και υποστηρ?ζει του? ανθρ?που? του LA να ?ρθουν μαζ? για να φυτ?ψουν και να φροντ?σουν τα δ?ντρα, να συλλ?ξουν τη βροχ? και να ανανε?σουν τα εξαντλημ?να τοπ?α. Συνεν?νονται με τι? κοιν?τητε? για να αναπτ?ξουν μια π?λη πιο πρ?σινη, σκιασμ?νη και πιο ασφαλ?? απ? νερ? σε σπ?τια, γειτονι??, σχολε?α και στα τοπικ? βουν?. Εργ?ζονται με εκπροσ?που? εθελοντ?ν χρησιμοποι?ντα? το μοναδικ? μοντ?λο Citizen Forester και επηρε?ζουμε κυβερνητικ?? υπηρεσ?ε? για ?να υγι??, και βι?σιμο Λο? ?ντζελε?.
  Το TreePeople κατ?γραψε τα 22 πλεονεκτ?ματα των αστικ?ν δενδροφυτε?σεων.
  Περ?σσευμα διοξειδ?ου του ?νθρακα (CO2) δημιουργε?ται στην ατμ?σφαιρα μα?, συμβ?λλοντα? στην αλλαγ? του κλ?ματο?. Τα δ?ντρα απορροφο?ν το διοξε?διο του ?νθρακα, απομακρ?νοντα? και αποθηκε?οντα? τον ?νθρακα εν? παρ?λληλα απελευθερ?νουν το οξυγ?νο στον α?ρα. Σε ?να χρ?νο, ?να στρ?μμα ?ριμων δ?ντρων απορροφ? την ?δια ποσ?τητα CO2 που παρ?γεται ?ταν οδηγε?τε το αυτοκ?νητ? σα? για 26.000 μ?λια.
  Τα δ?ντρα απορροφο?ν οσμ?? και α?ρια ρ?πων (οξε?δια του αζ?του, αμμων?α, διοξε?διο του θε?ου και ?ζον) και φιλτρ?ρουν τα σωματ?δια απ? τον α?ρα, παγιδε?οντ?? τα στα φ?λλα και τον φλοι? του?.
  Σε ?να χρ?νο ?να στρ?μμα ?ριμων δ?ντρων μπορε? να παρ?χει αρκετ? οξυγ?νο για 18 ?τομα.
  Οι μ?σε? θερμοκρασ?ε? στο Λο? ?ντζελε? ?χουν αυξηθε? κατ? 6 ° F τα τελευτα?α 50 χρ?νια, καθ?? η κ?λυψη των δ?νδρων ?χει μειωθε? και ο αριθμ?? των δρ?μων και κτιρ?ων απορρ?φηση? θερμ?τητα? ?χει αυξηθε?.
  Τα δ?ντρα δροσ?ζουν την π?λη μ?χρι και 10 ° F, σκι?ζοντα? τα σπ?τια και του? δρ?μου? μα?, διασπ?ντα? τι? αστικ?? θερμικ?? νησ?δε? ?και απελευθερ?νοντα? υδρατμο?? στον α?ρα μ?σα απ? τα φ?λλα του?.
  Τρ?α δ?ντρα τοποθετημ?να στρατηγικ? γ?ρω απ? μια μονοκατοικ?α μπορο?ν να μει?σουν τι? αν?γκε? κλιματισμο? του καλοκαιριο? κατ? 50%. Με τη με?ωση τη? ζ?τηση? εν?ργεια? για την ψ?ξη των σπιτι?ν μα?, μει?νουμε το διοξε?διο του ?νθρακα και ?λλε? εκπομπ?? ρ?πων απ? του? σταθμο?? ηλεκτροπαραγωγ??.
  Η σκι? απ? τα δ?ντρα επιβραδ?νει την εξ?τμιση του νερο? απ? του? διψασμ?νου? χλοοτ?πητε?. Τα περισσ?τερα πρ?σφατα φυτευμ?να δ?ντρα χρει?ζονται μ?νο δεκαπ?ντε γαλ?νια νερο? την εβδομ?δα. Καθ?? τα δ?ντρα μεγαλ?νουν, αυξ?νουν την ατμοσφαιρικ? υγρασ?α.
  Τα δ?ντρα μει?νουν την απορρο? των υδ?των λ?γω των βροχοπτ?σεων επιτρ?ποντα? ?τσι στο νερ? να ρ?ει κ?τω απ? τον κορμ? και στη γη κ?τω απ? το δ?ντρο. Αυτ? εμποδ?ζει τα ομβριακ? νερ? να μεταφ?ρουν ρ?που? στον ωκεαν?. ?ταν αναπτ?σσονται, τα δ?ντρα δρουν σαν ?να σφουγγ?ρι που φιλτρ?ρει αυτ? το νερ? φυσικ? και το χρησιμοποιε? για να επαναφορτ?σει τι? παροχ?? υπ?γειων υδ?των.
  Στι? πλαγι?? των βουν?ν, τα δ?ντρα επιβραδ?νουν την απορρο? και κρατο?ν το χ?μα στη θ?ση του.
  Ο καρκ?νο? του δ?ρματο? ε?ναι η πιο κοιν? μορφ? καρκ?νου στι? Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε?. Τα δ?ντρα μει?νουν την ?κθεση στο UV-B κατ? περ?που 50%, παρ?χοντα? ?τσι προστασ?α στα παιδι? στι? σχολικ?? αυλ?? και τι? παιδικ?? χαρ?? - ?που τα παιδι? περνο?ν αρκετ?? ?ρε? εκτεθειμ?να.
  Μια μηλι? μπορε? να αποφ?ρει ?ω? και 15-20 κουκο?τσια φρο?των ετησ?ω? και μπορε? να φυτευτε? στην μικρ?τερη αστικ? περιοχ?. Εκτ?? απ? τα φρο?τα για τον ?νθρωπο, τα δ?ντρα παρ?χουν τροφ? για πτην? και ζ?α.
  Μελ?τε? ?χουν δε?ξει ?τι οι ασθενε?? με θ?α στα δ?ντρα απ? τα παρ?θυρ? του? αναν?πτουν ταχ?τερα και με λιγ?τερε? επιπλοκ??. Τα παιδι? με ΔΕΠΥ δε?χνουν λιγ?τερα συμπτ?ματα ?ταν ?χουν πρ?σβαση στη φ?ση. Η ?κθεση στα δ?ντρα συμβ?λει στη με?ωση τη? ψυχικ?? κ?πωση?.
  Οι γειτονι?? και τα σπ?τια που ε?ναι ?γονα ?χουν δε?ξει ?τι ?χουν μεγαλ?τερη συχν?τητα β?α? μ?σα και ?ξω απ? το σπ?τι απ? του? πιο πρ?σινου? ομολ?γου? του?. Τα δ?ντρα και ο εξωρα?σμ?? βοηθο?ν στη με?ωση του επιπ?δου φ?βου.
  Τα οπωροκηπευτικ? που συλλ?γονται απ? κοινοτικο?? οπωρ?νε? μπορο?ν να πωληθο?ν, παρ?χοντα? ?τσι εισ?δημα. Οι ευκαιρ?ε? μικρ?ν επιχειρ?σεων στην πρ?σινη διαχε?ριση των αποβλ?των και στον εξωρα?σμ?, δημιουργο?νται ?ταν οι π?λει? εκτιμο?ν την σκι? και τι? ιδι?τητε? εξοικον?μηση? νερο?. Η επαγγελματικ? κατ?ρτιση για ν?ου? που ενδιαφ?ρονται για πρ?σινε? θ?σει? εργασ?α? ε?ναι επ?ση? ?να? πολ? καλ?? τρ?πο? για την αν?πτυξη οικονομικ?ν ευκαιρι?ν απ? τα δ?ντρα.
  Τα δ?ντρα αποτελο?ν πηγ? χαλ?ρωση? και ?μπνευση? για μικρο?? και μεγ?λου?.
  Οι δενδροφυτ?υσει? παρ?χουν μια ευκαιρ?α για συμμετοχ? και ενδυν?μωση τη? κοινωνικ?τητα? που βελτι?νει την ποι?τητα ζω?? στι? γειτονι??. ?λε? οι κουλτο?ρε?, οι ηλικ?ε? και τα φ?λα μπορο?ν να διαδραματ?σουν σημαντικ? ρ?λο σε μια δενδροφ?τευση.
  Τα δ?ντρα ω? ορ?σημα μπορο?ν να δημιουργ?σουν μια γειτονι? με ν?α ταυτ?τητα και να ενθαρρ?νουν την υπερηφ?νεια του πολ?τη.
  Οι συκι?? και οι βελανιδι?? ε?ναι αστικ? ε?δη δ?ντρων που προσφ?ρουν εξαιρετικ?? αστικ?? κατοικ?ε? για πουλι?, και ?λλα ζ?α.
  Τα δ?ντρα μπορο?ν να αποκρ?ψουν το?χου? απ? σκυρ?δεμα ? χ?ρου? στ?θμευση?, απ? την ενοχλητικ? θ?α. Περιορ?ζουν τον ?χο απ? του? κοντινο?? δρ?μου? και του? αυτοκινητ?δρομου? και δημιουργο?ν ?να καταπρ?σινο θ?λο πρ?σινου. Τα δ?ντρα απορροφο?ν τη σκ?νη και τον ?νεμο και μει?νουν την αντηλι?.
  Σε προαστιακ?? και αγροτικ?? περιοχ??, τα δ?ντρα μπορο?ν να συλλεχθο?ν επιλεκτικ? για κα?σιμα και βιοτεχνικ? ξ?λα.
  Η ομορφι? εν?? καλ? φυτεμ?νου ακιν?του, του γ?ρω δρ?μου και τη? γειτονι?? του, μπορε? να αυξ?σει την τιμ? του κατ? 15 %.
  Μελ?τε? δε?χνουν ?τι ?σο περισσ?τερα δ?ντρα υπ?ρχουν σε μια επιχειρηματικ? περιοχ?, τ?σο περισσ?τερε? επιχειρ?σει? θα εισρε?σουν. ?να? δρ?μο? με δ?νδρα επιβραδ?νει την κυκλοφορ?α - αρκετ? ?στε να επιτρ?ψει στου? οδηγο?? να κοιτ?ζουν τι? βιτρ?νε? καταστημ?των.
  Περισσ?τερα:?https://www.treepeople.org/tree-benefits

  Απ? stayros, στο Επικαιρ?τητα,,

  Πριν απο? δυ?ο μη?νε? συνεδρι?ασε το Τριμελε?? Συμβου?λιο του ΣτΕ για να εξετα?σει την αι?τηση του ΣΥ.Μ.Α.Α.Κ. για τη μη συμμο?ρφωση τη? Διοι?κηση? προ? την 2040/17 απο?φαση του Δ’ τμη?ματο? του ΣτΕ, με την οποι?α ακυρω?θηκε η παρα?λειψη εκδο?σεω? του προεδρικου? διατα?γματο? περι? του καθορισμου? των επαγγελματικω?ν δικαιωμα?των των πτυχιου?χων Μηχανικω?ν Ανακαι?νιση? & Αποκατα?σταση? Κτιρι?ων.
  Τα παραπ?νω αναφ?ρει σημεριν? ανακο?νωση του? Επιστημονικο? και??? Επαγγελματικο? Συλλ?γου Μηχανικω?ν Ανακαι?νιση? & Αποκατα?σταση? Κτιρι?ων, εν? σημει?νονται τα εξ??:
  Με την απο?φαση που δημοσιευ?τηκε πριν λι?γε? ημε?ρε?, το ανωτε?ρω συμβου?λιο επε?βαλε προ?στιμο στο Υπουργει?ο Παιδει?α?, υ?ψου? 40.000 ευρω?, καθω?? ε?κρινε ο?τι εμμε?νει στην μη συμμο?ρφωση? του επι? μακρο? και πε?ραν κα?θε ε?ννοια? κρα?του? δικαι?ου.
  Α?ξια αναφορα?? ει?ναι αρκετα? σημει?α του σκεπτικου? τη? ανωτε?ρω απο?φαση? με τα οποι?α απορρι?φθηκαν τα επιχειρη?ματα του υπουργει?ου παιδει?α?. Παραθε?τουμε αποσπασματικα? τα εξη??: ?...3. Επειδη? με το 6/2019 πρακτικο? του... διαπι?στωσε ο?τι... η Διοι?κηση... δεν ει?χε συμμορφωθει? προ? τι? υποχρεω?σει? τη? που απε?ρρεαν απο? την 2040/17 απο?φαση του ΣτΕ, εφ’ ο?σον ο?χι μο?νο δεν ει?χε εισε?τι εκδοθει? το προεδρικο? δια?ταγμα... α?λλα ου?τε καν προε?κυπτε ο?τι ει?χε καταρτισθει? σχετικη? ειση?γηση τη? αρμο?δια?, συ?μφωνα με τι? εν τω μεταξυ? ισχυ?ουσε? και εφαρμοστε?ε? εν προκειμε?νω διαδικαστικε?? διατα?ξει? του α?ρθρου 46, παρ. 3 και 4 του ν.4485/17, επιστημονικη?? επιτροπη??... οι λο?γοι που επικαλε?στηκε η υπο?χρεη διοικητικη? αρχη? (μεταβολη? νομοθετικου? καθεστω?το?, φυ?ση των προ? ρυ?θμιση ζητημα?των, δυσχε?ρειε? στη συγκρο?τηση τη? επιτροπη??) δεν θεωρη?θηκαν απο? το Συμβου?λιο ικανοι? να δικαιολογη?σουν την παρα?λειψη συμμορφω?σεω? επι? δεκαεννε?α περι?που μη?νε? απο? τη δημοσι?ευση τη? ω? α?νω αποφα?σεω? του Δικαστηρι?ου...να συμμορφωθει? εντο?? τριμη?νου
  απο? την κοινοποι?ηση του πρακτικου?, ο?ρισε δε ω? νε?α ημερομηνι?α συνεδρια?σεω? την 13η Ιουνι?ου 2019...?, ?...Κατα? την εκπνοη? τη? τεθει?σα? τρι?μηνη? προθεσμι?α? συμμο?ρφωση? και εν ο?ψει τη? επικει?μενη? συνεδρια?σεω? του Συμβουλι?ου στι? 13.6.2019, το Υπουργει?ο κατε?θεσε... ε?γγραφα? του, με τα οποι?α γνωστοποιει? τη θε?ση σε ισχυ? νε?ων διατα?ξεων σχετικα? με τον καθορισμο? των επαγγελματικω?ν δικαιωμα?των των πτυχιου?χων Τμημα?των Μηχανικω?ν Τ.Ε.Ι. (α?ρθρο 257 του ν. 4610/19, Α’ 70/7.5.2019) και ζητει? τη χορη?γηση ‘’ευ?λογη?’’ προθεσμι?α? συμμο?ρφωση?, εν ο?ψει τη? οριζο?μενη? στι? νε?ε? διατα?ξει? προθεσμι?α? πε?ντε (5) μηνω?ν για την εκπο?νηση και υποβολη? απο? την θεσπισθει?σα εννεαμελη? γνωμοδοτικη? επιτροπη? σχεδι?ου προ?ταση? για την ε?κδοση του σχετικου? προεδρικου? διατα?γματο?. Επισημαι?νεται δε... ο?τι βα?σει των νε?ων διατα?ξεων η πρωτοβουλι?α για την προω?θηση των κανονιστικω?ν ρυθμι?σεων... ανη?κει στα υπουργει?α που ει?ναι αρμο?δια για το επα?γγελμα του μηχανικου? και ιδι?ω? στο Υπουργει?ο Υποδομω?ν και Μεταφορω?ν...?, ?...5....προκυ?πτει ο?τι παρα? το γεγονο?? ο?τι το παρο?ν Συμβου?λιο διαπι?στωσε η?δη κατα? τη συνεδρι?αση τη? 26η?.2.2019... την αδικαιολο?γητη μη συμμο?ρφωση του Υπουργει?ου Παιδει?α?,... προ? την 2040/2017 ακυρωτικη? απο?φαση..., η διοικητικη? αυτη? αρχη? δεν προε?βη... στην ταχει?α και α?μεση ολοκλη?ρωση τη? η?δη αρξαμε?νη? διαδικασι?α?..., δυνα?μει των διατα?ξεων του α?ρθρου 46 του ν. 4485/2017 και πριν τη θε?ση σε ισχυ?... του α?ρθρου 257 του ν. 4610/2019. Ου?τε, α?λλωστε, με?χρι την παρου?σα συνεδρι?αση του Συμβουλι?ου, ει?χε ολοκληρωθει? η προβλεπο?μενη στι? νεο?τερε? διατα?ξει? του ν. 4610/2019 διαδικασι?α κατοχυ?ρωση? των επαγγελματικω?ν δικαιωμα?των – για την προω?θηση τη? οποι?α? ο Υπουργο?? Παιδει?α?, Ε?ρευνα? και Θρησκευμα?των εξακολουθει? να ει?ναι (συν)αρμο?διο?-, παρα? το γεγονο?? ο?τι απο? τη δημοσι?ευση του νο?μου αυτου? (7.5.2019) ε?ω? τη συνεδρι?αση του Συμβουλι?ου, στι? 15.10.2019... παρη?λθε χρονικο? δια?στημα πλε?ον των πε?ντε (5) μηνω?ν, κατα? τη δια?ρκεια του οποι?ου δεν προκυ?πτει καν συγκρο?τηση τη? εννεαμελου?? επιτροπη?? και των ομα?δων εργασι?α? που προβλε?πονται στι? προεκτεθει?σε? διατα?ξει?...? και ?...παραμε?νει ακε?ραια, η υποχρε?ωση τη? Διοικη?σεω? να συμμορφωθει?... και β) σε περι?πτωση περαιτε?ρω αδικαιολο?γητη? καθυστερη?σεω? συμμορφω?σεω?...να επιβληθει? στην Διοι?κηση νε?α κυ?ρωση, κατα? την επιμε?τρηση του υ?ψου? τη? οποι?α? θα ληφθει? υπ’ ο?ψιν η τυχο?ν εμμονη? σε μη πλη?ρη συμμο?ρφωση...?.
  Επιπλε?ον, με απο?φαση του Πρωτοδικει?ου Αθηνω?ν, η οποι?α δημοσιευ?θηκε πριν λι?γου? μη?νε?, επιδικα?στηκαν αποζημιω?σει? συνολικου? υ?ψου? πλε?ον των 60.000 ευρω? σε συναδε?λφου? που ει?χαν προσφυ?γει ομαδικα? με αι?τημα την αποκατα?σταση τη?? ηθικη?? του? βλα?βη?, ενω? η?δη ε?χουν ασκηθει? εφε?σει? για τα υπο?λοιπα ποσα? των διεκδικου?μενων αποζημιω?σεων.
  Εκ με?ρου? του Δ.Σ του ΣΥΜΑΑΚ εκφρα?ζουμε την ικανοποι?ηση? μα? για τι? αποφα?σει? αυτε??, οι οποι?ε?, αν και με καθυστε?ρηση, δικαιω?νουν τι? προσπα?θειε?? μα? και ενισχυ?ουν την εμπιστοσυ?νη μα? προ? την ελληνικη? δικαιοσυ?νη, το δρο?μο τη? οποι?α? θα συνεχι?σουμε να ακολουθου?με εξαντλω?ντα? κα?θε ε?νδικο με?σο το οποι?ο μπορει? να εξαναγκα?σει το ανεκδιη?γητο πολιτικο? προσωπικο? τη? χω?ρα? μα? να εκπληρω?σει τι? υποχρεω?σει? του απε?ναντι? μα?.
  Κυβερνη?σει? αλλα?ζουν, υπουργοι? αλλα?ζουν, ο κο?σμο? ολο?κληρο? αλλα?ζει, αλλα? η στα?ση τη? πολιτει?α? απε?ναντι στου? πτυχιου?χου? Τ.Ε.Ι. παραμε?νει, πεισματικα?, ι?δια. Σε αυτου?? που πιστευ?ουν ο?τι κα?ποτε θα κουραστου?με και θα τα παρατη?σουμε, σε ο?σου? ε?χτισαν πολιτικε?? καριε?ρε? εξυπηρετω?ντα? συντεχνιακε?? υπηρεσι?ε? αλλα? και σε εκει?νου? που ε?χτισαν ακαδημαι?κε?? (πανεπιστημιακε?? πλε?ον...) καριε?ρε? πα?νω στι? πλα?τε? των πτυχιου?χων του? και τω?ρα κοιτου?ν αλλου? σφυρι?ζοντα? αδια?φορα, του? λε?με ο?τι θα παλευ?ουμε με?χρι το τε?λο? τη? ζωη?? μα? προκειμε?νου να κατοχυρω?σουμε το δικαι?ωμα? μα? να ασκου?με το επα?γγελμα? μα?, διο?τι, πλε?ον, προ?κειται για ζη?τημα πρωτι?στω? ηθικο?. Θα συνεχι?σουμε να παλευ?ουμε σιωπηρα?, μεθοδικα?, χωρι?? κραυγε?? και πυροτεχνη?ματα, προκειμε?νου να λα?βουμε ο?σα παρανο?μω? μα? στε?ρησε το πολιτικο? προσωπικο? τη? χω?ρα?, ο?λα αυτα? τα χρο?νια.
  Ο?σο για τι? νυν ηγεσι?ε? των συναρμο?διων υπουργει?ων, που αρνου?νται να μα? συναντη?σουν και να ασχοληθου?ν με το θε?μα (ακολουθω?ντα? πιστα? τα μονοπα?τια των προκατο?χων του?), νε?ε? δικαστικε?? αποφα?σει? ει?ναι ‘’καθ’ οδο?ν’’ και ει?ναι πολυ? πιθανο? να κληθου?ν εκει?νοι να απολογου?νται για τι? καυτε?? – υπερκομματικε?? – ‘’παραλει?ψει?’’ τη? πολιτει?α?.

  Απ? hkamp, στο Εν?ργεια-ΑΠΕ,,

  Ν?ο? Κ.Εν.Α.Κ. : Γρ?γορα Ναι, Βιαστικ? ?χι. Τα λ?θη που πρ?πει να αποφ?γει το ΥΠΕΝ.
  Εδ? και δ?ο εβδομ?δε? περ?που, ?λα τα ν?α κτ?ρια πρ?πει πλ?ον να μελετ?νται ω? ?Κτ?ρια Σχεδ?ν Μηδενικ?? Καταν?λωση? - nZEB?. Κ?τι που δεδομ?νη? τη? συμβατικ?? υποχρ?ωση? τη? χ?ρα? μα? θα συν?βαινε απ? του χρ?νου, αλλ? με μια – μ?λλον απροετο?μαστη – πρωτοβουλ?α του ΥΠΕΝ επισπε?σθηκε κατ? ?ναν χρ?νο. Απροετο?μαστη, γιατ? εν? η μελ?τη και κατασκευ? κτιρ?ων nZEB παραπ?μπει σε β?λτιστο σχεδιασμ? των παθητικ?ν χαρακτηριστικ?ν του κτιρ?ου και μ?γιστη αξιοπο?ηση Α.Π.Ε., μ?χρι και σ?μερα οι κατεξοχ?ν απαρα?τητε? Τεχνικ?? Οδηγ?ε? του Τεχνικο? Επιμελητ?ριου Ελλ?δο? (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.), αυτ?? του Βιοκλιματικο? Σχεδιασμο? και τη? διαστασιολ?γηση?? και αξιολ?γηση? των συστημ?των Ανανε?σιμων Πηγ?ν Εν?ργεια? (Α.Π.Ε.), δεν ?χουν εκδοθε?.
  Επιπλ?ον, β?σει τη? ισχ?ουσα? Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, ο μεν βιοκλιματικ?? σχεδιασμ?? παραμ?νει κατ’ ουσ?α ?κυρο?, ο δε υπολογισμ?? / συμψηφισμ?? τη? εν?ργεια? απ? Α.Π.Ε. στη Μελ?τη Ενεργειακ?? Απ?δοση? (Μ.Ε.Α.) κτιρ?ων, ε?ναι ασαφ?? διατυπωμ?νο? και χρ?ζει πολλ?ν διευκριν?σεων και αποσαφ?νιση?. ?μω? ακ?μη και για συμβατικ?? τεχνολογ?ε? – ?χι Α.Π.Ε. -, η ισχ?ουσα Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.Ε. παρουσι?ζει σοβαρ?? ελλε?ψει? και κεν? σχετικ? με τη ?διαχε?ριση? πολλ?ν συστημ?των που διευκολ?νουν στον δρ?μο προ? την υλοπο?ηση του nZEB : π.χ. δεν καθορ?ζεται σαφ?? αντιμετ?πιση των συστημ?των που υπ?κεινται στον κανονισμ? 2281/2016 (ψ?κτε? και VRF), καθορ?ζεται μ?α ακαταν?ητα διαφορετικ? αντιμετ?πιση αντλι?ν θερμ?τητα? α?ρα και νερο? με χρ?ση στου? υπολογισμο?? των πιστοποιημ?νων αποδ?σε?ν του? για το μ?σο κλ?μα στην πρ?τη περ?πτωση (κλ?μα Στρασβο?ργου δηλαδ?) και για το θερμ? κλ?μα (κλ?μα Αθ?να?) στη δε?τερη. Περαιτ?ρω δε, καθορ?ζονται συντελεστ?? απομε?ωση? των πιστοποιημ?νων αποδ?σεων, ατεκμηρ?ωτοι, οι οπο?οι εν πολλο?? ακυρ?νουν την ?ποια ?συνδρομ?? συστημ?των α?ρα / α?ρα στο δρ?μο για τα nZEB. Ακ?μη πιο σοβαρ?, δεν υπ?ρχει καμ?α πρ?βλεψη για αξιολ?γηση στη Μ.Ε.Α., συστημ?των αν?κτηση? εν?ργεια? π.χ. για ΖΝΧ, με αποτ?λεσμα ε?τε τα συστ?ματα να ?χ?νονται? στου? υπολογισμο??, ε?τε ο καθ?να? να εφαρμ?ζει δικ?? του ερμηνε?ε? για την μοντελοπο?ηση των συστημ?των αυτ?ν.
  Με ?λλα λ?για, απ? τη μ?α θεσπ?ζεται η πρ?βλεψη για εφαρμογ? συστημ?των υψηλ?? ενεργειακ?? τεχνολογ?α? και απ? την ?λλη απουσι?ζει ο τρ?πο? αξιολ?γησ?? του?.
  Σε αυτ? το γενικ? πλα?σιο, το ΥΠΕΝ πριν απ? δ?ο περ?που μ?νε? προκ?ρυξε διεθν? διαγωνισμ? ?ψου? 270.000€ για τον καθορισμ? των β?λτιστων απ? πλευρ?? κ?στου? επιπ?δων ελ?χιστων απαιτ?σεων ενεργειακ?? απ?δοση? κτιρ?ων και δομικ?ν στοιχε?ων και πρακτικ? καθορισμ? των nZEB. Διαγωνισμ?? ο οπο?ο? αφ’ εν?? βγ?κε σε λ?θο? χρ?νο και αφ’ ετ?ρου απαιτε? ?στοχα και εν?οτε ακαταν?ητα κριτ?ρια αξιολ?γηση? των συμμετεχ?ντων χωρ?? να διασφαλ?ζει την αντικειμενικ?τητα του αναδ?χου σε ?να τ?σο σημαντικ? ?ργο, εθνικ?? σημασ?α?, ?που θα καθορ?σει με ποιο τρ?πο θα κατασκευ?ζονται τα ελληνικ? κτ?ρια την επ?μενη δεκαετ?α.
  Ξεκιν?ντα? απ? το δε?τερο, ο καθορισμ?? των β?λτιστων και εν συνεχε?α των υποχρεωτικ?ν προδιαγραφ?ν για την κατασκευ? των κτιρ?ων, για λ?γου? ισορροπ?α? τη? αγορ?? αλλ? και την αποφυγ? υπερβολικ?? α?ξηση? του κ?στου? κατασκευ?? που δεν θα αποσβ?νεται ποτ? και θα επιβαρ?νει του? ?λληνε? ιδιοκτ?τε?, πρ?πει να διασφαλισθε? ?τι θα γ?νει με αντικειμενικ? τρ?πο και θα εποπτε?εται απ? ?να φορ?α που με το κ?ρο? του θα εγγυ?ται κ?τι τ?τοιο. Μια ιδιωτικ? εταιρ?α κατ’ αρχ?? δεν πληρο? αυτ? τα κριτ?ρια. Αντιθ?τω?, δεδομ?νου και πω? ?ο διαγωνισμ?? ε?ναι μειοδοτικ??, προσφ?ρεται το κ?νητρο να συμμετ?σχουν δι?φορα λ?μπι τη? αγορ?? με απορρ?φηση του κ?στου? τη? μελ?τη? για την εξασφ?λιση τη? αν?ληψη? του ?ργου, με απ?τερο στ?χο την προ?θηση τεχνολογι?ν στο ε?ρο? συμφερ?ντων του?.
  Επιπλ?ον με β?ση τα ζητο?μενα του διαγωνισμο?, τα απαιτο?μενα προσ?ντα ?σον αφορ? την τεχνογνωσ?α τη? ομ?δα? μελ?τη? περιορ?ζονται στην απλ? ?κδοση οικοδομικ?ν αδει?ν (περιορισμ?νου αριθμο? 4-5) χωρ?? καμ?α απα?τηση για ουσιαστικ? γν?ση του υφιστ?μενου Κανονισμο? και γενικ?τερα τριβ? με το σχετικ? αντικε?μενο: δεν απαιτο?νται ο?τε γν?ση ευρωπα?κ?ν και διεθν?ν προτ?πων, ο?τε εμπειρ?α μελ?τη? και ενσωμ?τωση? ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργεια? στον σχεδιασμ? των κτιρ?ων, ο?τε βιοκλιματικο? σχεδιασμο?, ο?τε φυσικο? φωτισμο?, ο?τε ενεργειακ?? επιθε?ρηση?, ο?τε ακ?μη και γν?σει? προσομοιωτικ?ν προγραμμ?των αν και υπ?ρχουν σχετικ? παραδοτ?α. Αντ?θετα απαιτε?ται η ομ?δα να στελεχ?νεται απ? ειδικ? σε λογισμικ?, κ?τι που δεν προκ?πτει απ? τα παραδοτ?α ?τι ε?ναι απαρα?τητο, και μ?λιστα αποκλειστικ? πτυχιο?χο πληροφορικ?? με εμπειρ?α στη δημιουργ?α ? βελτιστοπο?ηση λογισμικο? που να εκπονε? Μ.Ε.Α., μελ?τε? Η/Μ ? και στατικ? και το οπο?ο να κυκλοφορε? στην αγορ? τουλ?χιστον για δ?ο ?τη (sic). Αυτ? απ? μ?νο του δημιουργε? σοβαρο?? τεχνητο?? φραγμο?? για την συμμετοχ? επιστημονικ?ν ? ?λλων φορ?ων που θα μπορο?σαν να καλ?ψουν και ουσιαστικ? τι? απαιτ?σει? του ?ργου αλλ? ταυτ?χρονα εγε?ρει και ερωτ?ματα. Ειδικ? δε με τη συγκεκριμ?νη απα?τηση προσ?ντων, δημιουργο?νται και συνθ?κε? αθ?μιτου ανταγωνισμο?. Το μ?λο? μια? ιδιωτικ?? επιχε?ρηση? παραγωγ?? λογισμικο? θα συμμετ?σχει / συνδιαμορφ?σει ?ναν Κανονισμ? (που σημειωτ?ον δεν συνοδε?εται απ? λογισμικ? στον προκηρυχθ?ντα διαγωνισμ?) τον οπο?ο μετ? το π?ρα? του ?ργου η ιδιωτικ? εταιρε?α στην οπο?α συμμετ?χει θα εφαρμ?σει σε λογισμικ? για π?ληση στην αγορ? ?χοντα? ?δη σημαντικ? χρονικ? και ?χι μ?νο πλεον?κτημα.
  ?
  ?
  Επιστρ?φοντα? στην πρ?τη μα? ?νστασ?, δηλαδ? στον χρ?νο στον οπο?ο βγ?κε ο διαγωνισμ??, το ΥΠΕΝ φα?νεται να επαναλαμβ?νει τα λ?θη του παρελθ?ντο?. Και στην προηγο?μενη μελ?τη καθορισμο? β?λτιστων απ? πλευρ?? κ?στου? επιπ?δων ελ?χιστων απαιτ?σεων ενεργειακ?? απ?δοση? κτιρ?ων και δομικ?ν στοιχε?ων, η μελ?τη, που σημειωτ?ων στο?χισε περ?που 135.000€, ?στηρ?χθηκε στι? τ?τε ισχ?ουσε? Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και λογισμικ?, τα οπο?α στην συν?χεια τροποποι?θηκαν και τα αποτελ?σματα ?λλαξαν. Και στην τρ?χουσα προκ?ρυξη υπ?ρχει απα?τηση ο υπολογισμ?? να γ?νει με β?σει τι? ισχ?ουσε? Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. οι οπο?ε? ?μω? ?πω? αναφ?ρθηκε προηγουμ?νω? πρ?πει πρ?τα να διορθωθο?ν και να συμπληρωθο?ν για να μπορο?ν να καλ?ψουν ορθ? ?λε? τι? τεχνολογ?ε? που υπ?ρχουν στην αγορ?. Αλλ? ο?τε και το υπ?ρχον λογισμικ? ε?ναι σε θ?ση να καλ?ψει τι? απαιτ?σει? για μια τ?σο σ?νθετη μελ?τη. Η υποχρ?ωση μελ?τη? κτιρ?ων ω? nZEB υπ?ρχει ?δη εδ? και ?να χρ?νο για τα κτ?ρια του δημοσ?ου και εδ? και λ?γε? μ?ρε? για ?λα τα κτ?ρια. Συνεπ??, ε?ναι πολ? πιο επε?γον να διορθωθε? και συμπληρωθε? η ισχ?ουσα μεθοδολογ?α για να μπορ?σει ο τεχνικ?? κ?σμο? να ανταπεξ?λθει προ? την ανωτ?ρω υποχρ?ωση και μετ? να γ?νει ο επανακαθορισμ?? των ελ?χιστων απαιτ?σεων, αξιοποι?ντα? και ?λη την εμπειρ?α απ? την εφαρμογ? τη? υλοπο?ηση? τη? λογικ?? nZEB για ?να ικαν? δι?στημα, στη λογικ? του – τουλ?χιστον – ουδ?ν κακ?ν αμιγ?? καλο?. Να θυμ?σουμε εξ?λλου πω? με την - εσπευσμ?νη και τ?τε - εφαρμογ? του πρ?του Κ.Εν.Α.Κ. δημιουργ?θηκαν πολλ? προβλ?ματα και αδι?ξοδα στην αγορ? και τι? Πολεοδομ?ε? και σε σ?ντομο χρ?νο ?γιναν αναγκαστικ?? διορθωτικ?? κιν?σει?.
  Η συν?χιση του διαγωνισμο? με τον τρ?πο που προκηρ?χθηκε ε?ναι πιθαν?τερο να εγκλωβ?σει το ΥΠ.ΕΝ παρ? να το βοηθ?σει στον σχεδιασμ? τη? ενεργειακ?? πολιτικ?? που θα ακολουθ?σει τα επ?μενα χρ?νια. Ε?ναι ?μεση αν?γκη να αφουγκραστε? ?λου? του? εμπλεκ?μενου? φορε?? τι? αγορ??, επιστημονικο?? και επαγγελματικο?? για να μπορ?σει να διαπιστ?σει ποιε? ε?ναι οι τρ?χουσε? αν?γκε? και αυτ?? να φροντ?σει κατ? προτεραι?τητα. Ω? σ?λλογο? που τ?σα χρ?νια λειτουργε? και δραστηριοποιε?ται με αποκλειστικ? επιστημονικ? κριτ?ρια στο πλα?σιο τη? ενημ?ρωση? των συναδ?λφων και των φορ?ων τη? αγορ??, αλλ? και τη? υποστ?ριξη? των Κανονισμ?ν, ακ?μη και αυτ?ν που διαφωνο?με αλλ? μ?χρι να αλλ?ξουν πρ?πει να εφαρμ?ζονται, καλο?με το Υ.Π.ΕΝ. να αξιολογ?σει τα παραπ?νω και να αναστε?λει τον εν λ?γω διαγωνισμ?, δ?νοντα? προτεραι?τητα στα προαναφερ?μενα θ?ματα.??
  Η σημεριν? ηγεσ?α του ΥΠΕΝ ?χει ?να μεγ?λο πλεον?κτημα σε σχ?ση με τι? προηγο?μενε?. Δεν βρ?σκεται με την πλ?τη στον το?χο απ?ναντι στην Ευρωπα?κ? ?νωση. Ο?τε με πρ?στιμο κινδυνε?ει ?μεσα (μοχλ?? π?εση? του πρ?του Κ.Εν.Α.Κ.), ο?τε υπ?ρχουν σχετικ?? με την ενεργειακ? απ?δοση των κτιρ?ων αιρεσιμ?τητε? σε ευρωπα?κ? χρηματοδοτικ? προγρ?μματα (Εξοικον?μηση Κατ’ Οικον ΙΙ). ?χει συνεπ?? τον χρ?νο να σχεδι?σει την ενεργειακ? πολιτικ? που θ?λει να ακολουθ?σει με τον ορθ? τρ?πο. Συζητ?ντα? και μελετ?ντα? τι? επ?μενε? κιν?σει? του.
  Γρ?γορα ναι, βιαστικ? ?χι.
  Εκ μ?ρου? του Π.Συ.Π.Εν.Επ.
  Κ?στα? Λ?σκο?
  πρ?εδρο? Π.Συ.Π.Εν.Επ.

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Οδηγ?ε? για?την εφαρμογ? των παρ. 5 α και β του ?ρθρου 6 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) καθ?? και του ?ρθρου 7?του ν.4495/17?(αρμοδι?τητε? Σ.Α & ΚΕΣΑ), κοινοπο?ησε το ΥΠΕΝ.
  Δε?τε παρακ?τω το πλ?ρε? κε?μενο των οδηγι?ν:
  ΘΕΜΑ: Οδηγ?ε? για την εφαρμογ? των παρ. 5 α και β του ?ρθρου 6 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ)
  ΣΧΕΤ:?Το υπ’αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/70623/4498/15.10.2018 ?γγραφο τη? Δ/νση? Περιβ?λλοντο?, Πολιτισμο? & Πολιτιστικ?? Κληρονομι?? και Αθλητισμο? Υπ.Εσ. Τομ?α Μακεδον?α? --Θρ?κη?
  Με αφορμ? ?γγραφο – ερ?τημα, τη? Διε?θυνση? Δ?μηση? του Δ?μου Ξ?νθη? το οπο?ο υπεβλ?θη στην Δ/νση Περιβ?λλοντο?, Πολιτισμο? και Πολιτιστικ?? Κληρονομι?? και Αθλητισμο? Τμ?μα Διατηρητ?ων Κτιρ?ων του Υπ. Εσωτερικ?ν (Τομ?α Μακεδον?α? - Θρ?κη?) σχετικ? με την εφαρμογ? των διατ?ξεων τη? παρ. 5 του ?ρθρου 6 ?Προστασ?α Αρχιτεκτονικ?? και Φυσικ?? Κληρονομι??? του ν. 4067/2012, διαβιβ?στηκαν στην Υπηρεσ?α μα? ?λα τα σχετικ? στοιχε?α, προκειμ?νου να αποσαφηνιστε? η διαδικασ?α που πρ?πει να τηρε?ται, σ?μφωνα με τι? σχετικ?? διατ?ξει? των ν. 4067/2012(ΝΟΚ) και ν. 4495/2017 (αρμοδι?τητε? Σ.Α & ΚΕΣΑ), κατ? την εξ?ταση απ? μορφολογικ?? ?ποψη? κτιρ?ων ομ?ρων σε διατηρητ?α, για την προστασ?α και αν?δειξη τη? αρχιτεκτονικ?? φυσιογνωμ?α? του διατηρητ?ου κτιρ?ου.
  Στο πλα?σιο αυτ? και για την ενια?α εφαρμογ? των εν λ?γω πολεοδομικ?ν διατ?ξεων απ? τι? αρμ?διε? υπηρεσ?ε? και συλλογικ? ?ργανα, λαμβ?νοντα? υπ?ψη τ?σο τι? διαδικασ?ε? για την ?Προστασ?α τη? Αρχιτεκτονικ?? και Φυσικ?? Κληρονομι??? του ?ρθρου 6 του Ν.Ο.Κ σε εξειδ?κευση των επιταγ?ν του ?ρθρου 24 του Συντ?γματο?, ?σο και τη διαχρονικ? υποχρ?ωση για αρχιτεκτονικ? / αισθητικ? ?λεγχο στα προστατευ?μενα πολιτιστικ? αγαθ?, διευκριν?ζουμε τα εξ??:
  Α) Ω? προ? τη γνωμοδ?τηση των Συμβουλ?ων Αρχιτεκτονικ??:
  Σ?μφωνα με την?παρ. 5α του ?ρθρου 6 του ν.4067/12?(Ν.Ο.Κ),??Προ?π?θεση για την ?γκριση Δ?μηση? και χορ?γηση ?δεια? Δ?μηση? για την αν?γερση οικοδομ?ν ? προσθηκ?ν σε υφιστ?μενα κτ?ρια σε ακ?νητα ?μορα διατηρητ?ων κτιρ?ων, αποτελε? η σ?μφωνη γν?μη του οικε?ου Συμβουλ?ου Αρχιτεκτονικ??, το οπο?ο γνωμοδοτε? με γν?μονα την προστασ?α και αν?δειξη τη? αρχιτεκτονικ?? φυσιογνωμ?α? του διατηρητ?ου κτιρ?ου.?, εν? Σ?μφωνα και με το??ρθρο 7 του ν.4495/17, ?πω? τροποποι?θηκε και ισχ?ει??… συγκροτο?νται Συμβο?λια Αρχιτεκτονικ?? (Σ.Α.) σε κ?θε περιφερειακ? εν?τητα, τα οπο?α ε?ναι αρμ?δια για την παροχ? σ?μφωνη? γν?μη? επ? των αρχιτεκτονικ?ν μελετ?ν στι? εξ?? περιπτ?σει?: …β) Για κ?θε οικοδομικ? εργασ?α σε κτ?ρια ? χ?ρου? των οπο?ων ?χει ?δη κινηθε? ? ολοκληρωθε? η διαδικασ?α κ?ρυξ?? του? ω? διατηρητ?ων με απ?φαση του κατ? περ?πτωση αρμ?διου Υπουργο?, καθ?? και σε ?μορα με αυτ? ? ?ναντι αυτ?ν κτ?ρια ? γ?πεδα.?. Συνεπ??, η διατ?πωση τη? γν?μη? των ΣΑ για την αν?γερση οικοδομ?ν ? προσθηκ?ν σε υφιστ?μενα κτ?ρια σε ακ?νητα ?μορα διατηρητ?ων κτιρ?ων?ε?ναι υποχρεωτικ?, ανεξαρτ?τω? τυχ?ν προβλεπ?μενη? σχετικ?? γνωμοδ?τηση? / απ?φαση? και ?λλων αρμοδ?ων κατ? ν?μον συλλογικ?ν οργ?νων / υπηρεσι?ν, με?μ?νη εξα?ρεση τα εκκλησιαστικ? ακ?νητα (βλ. ν. 4495/2017, ?ρθρο 32). Ο δε αρχιτεκτονικ?? ?λεγχο? τη? οικοδομικ?? δραστηρι?τητα? για τι? προβλεπ?μενε? περιπτ?σει? σε ολ?κληρη την Επικρ?τεια ασκε?ται απ? τα εν λ?γω Συμβο?λια, τα οπο?α ε?ναι τα κατ? τεκμ?ριο αρμ?δια και εξειδικευμ?να επιστημονικ? τεχνικ? Συλλογικ? ?ργανα για να γνωμοδοτο?ν επ? των αρχιτεκτονικ?ν μελετ?ν με γν?μονα ?λου? του? καν?νε? τη? τ?χνη? και τη? επιστ?μη? τη? αρχιτεκτονικ??, σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? που δι?πουν κ?θε περιοχ?. Για λ?γου? ασφ?λεια? των διοικητικ?ν πρ?ξεων η γνωμοδ?τηση του ΣΑ θα πρ?πει να ε?ναι δε?ντω? τεκμηριωμ?νη.
  Β) Ω? προ? τη γνωμοδ?τηση του Κεντρικο? Συμβουλ?ου Αρχιτεκτονικ??:
  Σ?μφωνα με την?παρ. 5β του ?ρθρου 6 του ν.4067/12?(Ν.Ο.Κ),??β) Με τη διαδικασ?α που καθορ?ζεται στην παρ?γραφο 3α μπορε? να ορ?ζονται ειδικο? ?ροι και περιορισμο? δ?μηση? ? χρ?ση? κατ? παρ?κκλιση απ? κ?θε γενικ? ? ειδικ? δι?ταξη και σε ακ?νητα που ε?ναι ?μορα με τα διατηρητ?α κτ?ρια ? σε ζ?νε? που συν?χονται με αυτ?, για την προστασ?α και αν?δειξη των διατηρητ?ων κτιρ?ων. Εφ?σον με του? παραπ?νω ?ρου? και περιορισμο?? δεν μπορε? να εξαντληθε? ο ισχ?ων συντελεστ?? δ?μηση? των υπ?ψη ομ?ρων ακιν?των ? ακιν?των που εμπ?πτουν στην παραπ?νω ζ?νη, εφαρμ?ζονται οι διατ?ξει? για τη μεταφορ? συντελεστ? δ?μηση? που ισχ?ουν για τα ακ?νητα με διατηρητ?α κτ?ρια.?. Συνεπ??, η περαιτ?ρω εξ?ταση απ? την Κεντρικ? Υπηρεσ?α του ΥΠΕΝ ακιν?των που ε?ναι ?μορα με τα διατηρητ?α κτ?ρια και η εισ?γηση στο ΚΕ.ΣΑ για τη γνωμοδ?τησ? του και την ενδεχ?μενη εν συνεχε?α ?κδοση Απ?φαση? Υπουργο? για ?κδοση ειδικ?ν ?ρων και περιορισμ?ν δ?μηση?, ε?ναι δυνητικ? και σαφ?? δεν αποτελε? προ?π?θεση για την ?κδοση τη? οικοδομικ?? ?δεια?.
  Κατ? την ?ποψ? μα?, η διαδικασ?α τη? παρ. 5β του ?ρθρου 6 του Ν.Ο.Κ εφαρμ?ζεται μ?νο στι? περιπτ?σει? που κατ? την εξ?ταση τη? αρχιτεκτονικ?? μελ?τη? απ? το αρμ?διο ΣΑ απορριφθε? η υποβληθε?σα μελ?τη και οι λ?γοι με του? οπο?ου? αιτιολογε?ται η απ?ρριψη για τη μη αν?δειξη του διατηρητ?ου κτιρ?ου (π.χ πραγματοποιο?μενο ?ψο? κτιρ?ου, θ?ση κτιρ?ου, κ.λ.π), ε?τε δημιουργο?ν την αναγκαι?τητα απ?κλιση? απ? του? ισχ?οντε? ?ρου? δ?μηση? τη? περιοχ??, ε?τε δεν επιτρ?πουν την εξ?ντληση του ισχ?οντο? συντελεστ? δ?μηση? του ακιν?του. Στην περ?πτωση αυτ?, για την εφαρμογ? τη? διαδικασ?α?, υποβ?λλεται απ? τον ?χοντα το ν?μιμο δικα?ωμα του ακιν?του σχετικ? α?τηση στην αρμ?δια υπηρεσ?α του ΥΠΕΝ για τι? εν?ργει?? τη?, συνοδευ?μενη απ? φ?κελο με ?λα τα κατ? περ?πτωση απαιτο?μενα δικαιολογητικ? και στοιχε?α, συμπεριλαμβανομ?νη? και τη? αιτιολογημ?νη? γνωμοδ?τηση? του ΣΑ.
  Επισημα?νεται ?τι η διαδικασ?α τη? ω? ?νω παρ. 5β αφορ? αποκλειστικ? και μ?νον περιπτ?σει? ?που απαιτε?ται καθορισμ?? ειδικ?ν ?ρων και περιορισμ?ν δ?μηση? για την προστασ?α του διατηρητ?ου και δεν εφαρμ?ζεται για την εξ?ταση προσφυγ?ν κατ? απορριπτικ?ν αποφ?σεων των ΣΑ, με τι? οπο?ε? κρ?νεται ?τι η εξεταζ?μενη αισθητικ? – μορφολογικ? πρ?ταση δεν προστατε?ει επαρκ?? ? δεν αναδεικν?ει την αρχιτεκτονικ? φυσιογνωμ?α του διατηρητ?ου κτιρ?ου.
  Ο Προ?στ?μενο? τη? ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ

  Απ? Engineer, στο Περιβ?λλον,,

  ?πω? δε?χνει το παρακ?τω infographics του ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεγ?λε? ε?ναι οι απ?λειε? σε ανθρ?που? αλλ? και σε δασικ?? εκτ?σει? και υλικ?? υποδομ?? απ? τι? πυρκαγι?? στην Αυστραλ?α:
  - Τουλ?χιστον 25 νεκρο?
  - Τουλ?χιστον 480 εκατ. ζ?α νεκρ?, μ?νο στη Ν. Ν?α Ουαλ?α
  - 2.000 κατεστραμμ?να σπ?τια
  - 48 εκατ. στρ. καμμ?νη γη

  ?

  Απ? Engineer, στο Περιβ?λλον,,

  Η Αθ?να και το Μιλ?νο ε?ναι δ?ο π?λει? τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? ?που σχεδ?ν τα τρ?α τ?ταρτα (π?νω απ? το 70%) των επιβλαβ?ν ρ?πων οξειδ?ου του αζ?του προ?ρχονται απ? τα οχ?ματα και τι? μεταφορ??. Το ποσοστ? αυτ? ε?ναι πολ? μεγαλ?τερο απ? το μ?σο ?ρο (47%) σε 30 μεγ?λε? ευρωπα?κ?? π?λει?, εν? σε κ?ποιε? ?πω? η Λισαβ?να ε?ναι μ?νο 20%.
  Αυτ? προκ?πτει απ? μελ?τη του Κοινο? Κ?ντρου Ερευν?ν (JRC) τη? Ευρωπα?κ?? Επιτροπ??, που εκτιμ? ?τι οι συγκεντρ?σει? του μονοξειδ?ου και του διοξειδ?ου του αζ?του στι? μεγ?λε? π?λει? τη? Ευρ?πη? ?πω? η Αθ?να θα μπορο?σαν να μειωθο?ν ?ω? 40% με τα κατ?λληλα μ?τρα, ?σον αφορ? τη μετακ?νηση των οχημ?των. Περ?που το 15% τη? με?ωση? μπορε? να προ?λθει απ? του? περιορισμο?? στα παλαι?τερα πετρελαιοκ?νητα ΙΧ, το 13% στα πετρελαιοκ?νητα φορτηγ? και 6% στα βαν με ντ?ζελ.
  Η ατμοσφαιρικ? ρ?πανση -στην οπο?α συμβ?λλουν σημαντικ? τα οξε?δια του αζ?του- ε?ναι ο μεγαλ?τερο? περιβαλλοντικ?? κ?νδυνο? για την υγε?α, σ?μφωνα με τον Παγκ?σμιο Οργανισμ? Υγε?α? (ΠΟΥ). Παρ? την πρ?οδο που ?χει γ?νει, αρκετ?? ευρωπα?κ?? π?λει? υποφ?ρουν ακ?μη απ? μ?τρια ποι?τητα α?ρα.
  Μ?νο του το διοξε?διο του αζ?του (ΝΟ2) ευθ?νεται για τουλ?χιστον 68.000 πρ?ωρου? θαν?του? στην ΕΕ ετησ?ω?, εν? αρκετ?? π?λει? -μεταξ? των οπο?ων η Αθ?να- τακτικ? ξεπερνο?ν τα ευρωπα?κ? ?ρια και ασφαλε?α? για το συγκεκριμ?νο ρ?πο (40 μικρογραμμ?ρια Νο2 αν? κυβικ? μ?τρο α?ρα). Περ?που το 10% των σταθμ?ν μ?τρηση? τη? ποι?τητα? του α?ρα στην Ευρ?πη -κυρ?ω? μ?σα σε π?λει? (και στην Αθ?να)- καταγρ?φουν κ?θε χρ?νο παραβ?αση του επιπ?δου των ρ?πων σε ετ?σια β?ση.
  Οι ερευνητ?? του JRC δημιο?ργησαν ?ναν ?Αστικ? 'Ατλαντα Νο2?, με στ?χο να βοηθ?σουν τι? αρμ?διε? αρχ?? να σχεδι?σουν και να εφαρμ?σουν πιο αποτελεσματικ? μ?τρα, ?στε να μειωθο?ν τα επ?πεδα διοξειδ?ου του αζ?του. Μεταξ? ?λλων, προτε?νεται ο αυστηρ?τερο? περιορισμ?? τη? κ?νηση? των μεγαλ?τερη? ηλικ?α? και πιο ρυπογ?νων πετρελαιοκ?νητων οχημ?των στο κ?ντρο τη? π?λη? ? ακ?μη και η επιβολ? περιβαλλοντικ?ν τελ?ν στου? μεγαλ?τερου? ρυπαντ??. Ακ?μη, προτε?νεται η ενθ?ρρυνση και τα κ?νητρα για τη χρ?ση ηλεκτρικ?ν οχημ?των, η ευρ?τερη χρ?ση των μ?σων μαζικ?? μεταφορ??, των ποδηλ?των και του περπατ?ματο?, ?τσι ?στε να βελτιωθε? και ?λλο η ποι?τητα του α?ρα, αλλ? επ?ση? να μειωθο?ν ο θ?ρυβο? και τα τροχα?α.
  Πηγ?: ΑΜΠΕ

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Ιστορικ? ρεκ?ρ ?λων των εποχ?ν κατ?γραψε και το 2019 η επιβατικ? κ?νηση στο Διεθν?? Αεροδρ?μιο τη? Αθ?να?, ?Ελευθ?ριο? Βενιζ?λο??. Σ?μφωνα με τα πρ?τα διαθ?σιμα στοιχε?α που δημοσ?ευσε η εταιρε?α διαχε?ριση?, συνολικ? 25.574.030 επιβ?τε? χρησιμοπο?ηση? τον αερολιμ?να τη? πρωτε?ουσα? στο δωδεκ?μηνο, σπ?ζοντα? για πρ?τη φορ? το φρ?γμα των 24 εκατομμυρ?ων επιβατ?ν και ξεπερν?ντα? κατ? πολ? το αντ?στοιχο περυσιν? νο?μερο που ?ταν 24,13εκατομμ?ρια.
  Το εντυπωσιακ? αυτ? ρεκ?ρ στατιστικ? ?ρθε μ?σα απ? μ?α α?ξηση τη? τ?ξη? του 6% που κατ? κ?ριο λ?γο οφε?λεται στου? επιβ?τε? εξωτερικο? που ?φτασαν του? 17.823.030 επιβ?τε? με α?ξηση 8,6% και κατ? δε?τερο λ?γο στου? επιβ?τε? εσωτερικο? που ?ταν 7.751.000 αυξημ?νοι οριακ? κατ? 0,3%.
  ΤΑ ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ
  Οι αριθμο? ε?ναι πραγματικ? εντυπωσιακο? μ?σα στη δι?ρκεια του ?του?. Στου? επιβ?τε? ε?χαμε 5 μ?νε? με κ?νηση ?νω των 2εκατ.επιβατ?ν και για πρ?τη φορ? ?να μ?να (τον Α?γουστο) ?νω των 3εκατ.επιβατ?ν. Του? ?λλου? 6 απ? 1,3 ?ω? 1,9εκατ.επιβ?τε?. Πολυπληθ?στερο? μ?να? ?ταν ο Α?γουστο? με 3,03εκατ.επιβ?τε? (απ?λυτο ρεκ?ρ για ?να μ?να) εν? ασθεν?στερο? ?ταν ο Φεβρου?ριο? με 1,32εκατ.επιβ?τε?. Η μεγαλ?τερη α?ξηση σημει?θηκε τον Φεβρου?ριο με 11,3%. Συνολικ? 1,5εκατομμ?ρια παραπ?νω επιβ?τε? εξωτερικο? χρησιμοπο?ησαν το Ελ.Βενιζ?λο? το 2018.
  Οι αυξ?σει? στου? επιβ?τε? εξωτερικο? κυμ?νθηκαν σε μονοψ?φια ποσοστ? εκτ?? απ? Φεβρου?ριο (11,6%), τον Ιο?νιο (10,2%) και τον Δεκ?μβριο (10,9%). Κορυφα?ο? μ?να? ο Φεβρου?ριο?. Πολυπληθ?στερο? μ?να? ?ταν ο Ιο?λιο? με 2,06εκατ.επιβ?τε? (ν?ο απ?λυτο ρεκ?ρ) και ασθεν?στερο? ?ταν ο Φεβρου?ριο? με 884χιλι?δε?. Μ?νο δ?ο μ?νε? κιν?θηκαν κ?τω απ? 1εκατ.επιβ?τε? (Ιανου?ριο?-Φεβρου?ριο?).
  Αντ?στοιχα στου? επιβ?τε? εσωτερικο? ε?χαμε διακυμ?νσει?. Το πρ?το εξ?μηνο κιν?θηκε θετικ?, το δε?τερο εξ?μηνο αρνητικ?. Καλ?τερο? μ?να? ο Φεβρου?ριο? με 10,7% και 443χιλι?δε? επιβ?τε? και χειρ?τερο? ο Δεκ?μβριο? με -6,7% και 464χιλι?δε? επιβ?τε?. Μ?νο δ?ο μ?νε? κιν?θηκαν π?νω απ? 900 χιλι?δε? επιβ?τε? (Ιο?λιο?-Α?γουστο?).
  ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
  Την ?ρα που τα ρεκ?ρ σπ?νε το ?να μετ? απ? το ?λλο, αναμ?νεται για φ?το? η π?ληση απ? το ΤΑΙΠΕΔ του 30% των μετοχ?ν σε ιδι?τε? επενδυτ??.
  Μ?λι? συμβε? αυτ?, το αεροδρ?μιο θα ε?ναι πλ?ον ?τοιμο να ανο?ξει την π?ρτα για τι? μεγ?λε? αναμεν?μενε? επενδ?σει? που ?φερε αυτ? η τερ?στια α?ξηση στη κ?νηση του αεροδρομ?ου, που περιλαμβ?νουν ?να ν?ο τ?ρμιναλ (? μεγ?λη επ?κταση του υφιστ?μενου) και συνολικ?? επενδ?σει? που φημολογε?ται ?τι ξεπερνο?ν σε πρ?τη φ?ση τα 300εκατ.ευρ?.
  Σε φ?ση ολοκλ?ρωση? ε?ναι το ?ργο τη? ?μικρ?? επ?κταση?? του αεροσταθμο? κ?στου? 25εκατ.ευρ?, με το ν?ο κτ?ριο να ε?ναι ?δη εμφαν?? στου? επιβ?τε?.

  Απ? Engineer, στο Χρηματοδοτ?σει?,,

  Την απογοητευτικ? κατ?σταση τη? απορροφητικ?τητα? του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικ? των Περιφερειακ?ν Επιχειρησιακ?ν Προγραμμ?των προσπαθε? ?πω? φα?νεται τελικ? να ανατρ?ψει η Κυβ?ρνηση και το Υπουργε?ο Εσωτερικ?ν ?στω και στην εκπνο? τη? προγραμματικ? περι?δου 2014 – 2020 για τα τρ?α χρ?νια που απομ?νουν ακ?μη με τον καν?να ν+3.
  ?τσι αποφασ?στηκε η κατ?ργηση του Φιλ?Δημο? ?ψου? 2,6 δι? που θα πληρων?ταν απ? το Πρ?γραμμα Δημοσ?ων Επενδ?σεων για να ενταχθο?ν τα ?ργα που εκκρεμο?ν στο ΕΣΠΑ και κυρ?ω? στα Περιφερειακ? Προγρ?μματα.

  Οπω? δε?χνει ο π?νακα? (πηγ?: http://anaptyxi.gov.gr) ακ?μη και το ΠΕΠ Στερε?? Ελλ?δα? που βρ?σκεται με διαφορ? στην πρ?τη θ?ση ?χει απορροφ?σει το 39.04% του προ?πολογισμο? εν? η Θεσσαλ?α και η Αν Μακεδον?α & Θρ?κη βρ?σκονται στο 19,66% και 19,55% αντ?στοιχα.
  Τα πρ?γματα ?μω? δεν πηγα?νουν καλ?τερα ο?τε στο Τομεακ? “ΥΠΟΔΟΜ?Σ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” που αφορ? κυρ?ω? χρηματοδ?τηση δρ?σεων τη? Αυτοδιο?κηση?. Η Κρ?τη αν και πρ?τη βρ?σκεται στο 38,1% εν? η Πελοπ?ννησο? στο 8,82%. Η καθυστ?ρηση ε?ναι τερ?στια και ο κ?νδυνο? να επαναληφθε? το φαιν?μενο του 2013 ?που με την μ?θοδο τη? γ?φυρα? ουσιαστικ? το 70% του ΕΣΠΑ 2007-2013 χ?θηκε ε?ναι προ των πυλ?ν.
  Ετσι το Υπ. Εσωτερικ?ν αποφ?σισε να φτι?ξει την δικ? του Διαχειριστικ? Αρχ? με σκοπ? να διαχειριστε? εκε?νο ?να μ?ρο? των Περιφερειακ?ν Επιχειρησιακ?ν Προγραμμ?των. Εντ?? των ημερ?ν αναμ?νονται και οι σχετικ?? εγκ?κλιοι.
  Και εν??ψη τη? συμμετοχ??, κατ?πιν πρ?σκληση?, του Υπουργο? Εσωτερικ?ν κ. Θεοδωρικ?κου στο Δ.Σ. τη? ΚΕΔΕ για να δ?σει τι? απαρα?τητε? διευκριν?σει?, υπ?ρχει ?ντονη ανησυχ?α στι? δημοτικ?? αρχ??.
  Η επιτελικ? δομ? του Υπουργε?ου Εσωτερικ?ν καταργ?θηκε για να μετατραπε? σε επ?πεδο στελεχ?ν σε Διαχειριστικ? Αρχ? ?μω? σ?μφωνα με ρεπορτ?ζ του myota.gr δεν ?χει γ?νει καν?να? δι?λογο? και τα στελ?χη τη? δεν γνωρ?ζουν τ?ποτα συγκεκριμ?νο για το πω? θα γ?νει η μετατροπ? και τι ?ργο θα αναλ?βουν. Ο?τε τα στελ?χη τη? ΜΟΔ γνωρ?ζουν τι? αλλαγ?? που θα γ?νουν. Το μ?νο που γνωρ?ζουν ε?ναι ?τι σε λ?γε? μ?ρε? θα υπ?ρξουν ανακοιν?σει? χωρ?? να ?χουν ρωτηθε? για τι? ενδεχ?μενε? παγ?δε? του εγχειρ?ματο?.
  Εντωμεταξ? το Φιλ?Δημο? ?χει παγ?σει. Με δεδομ?νη την καταληκτικ? ημερομην?α τη? 31/12/2019 θα ?πρεπε ?δη να ?χει δοθε? παρ?ταση ?τσι ?στε να μπορ?σουν εκατοντ?δε? δ?μοι να ολοκληρ?σουν μ?χρι τον Φεβρου?ριο τι? μελ?τε? του? και να συμβασιοποι?σουν τα εγκεκριμ?να ?ργα.
  Απ? την ?λλη β?βαια να σημει?σουμε ?τι τ?τοιου? ε?δου? μετατοπ?σει? ?χουν ξαναγ?νει αρκετ?? στο παρελθ?ν και δεν ?χουν χαθε? χρ?ματα. Οσοι δηλαδ? δ?μοι ?χουν ?δη ?ριμα ?ργα λογικ? δεν θα πρ?πει να ανησυχο?ν.

  Απ? Engineer, στο Εργασιακ?,,

  Η Διοικο?σα Επιτροπ? του ΤΕΕ, σ?μφωνα με τι? διατ?ξει? του ?ρθρου 6 του Π.Δ. 723/1979 ?Περ? συστ?σεω? παρ? τω Τ.Ε.Ε. μον?μου διαιτησ?α??, ανακοιν?νει τη σ?νταξη Καταλ?γου Διαιτητ?ν για τη διετ?α 2020 – 2021, σ?μφωνα με τη σχετικ? τη? απ?φαση και τι? δηλ?σει? που υποβλ?θηκαν, ο οπο?ο? ισχ?ει απ? 1.1.2020 μ?χρι 31.12.2021.
  Η σ?νταξη του καταλ?γου ανακοιν?θηκε στο newsletter του ΤΕΕ, εν? ο πλ?ρη? κατ?λογο? αναρτ?ται στην ιστοσελ?δα του ΤΕΕ και θα δημοσιευθε? σε επ?μενο τε?χο? του Newsletter TEE.
  Μπορε?τε να δε?τε ? να κατεβ?σετε απ? το παρακ?τω link τον πλ?ρη?Κατ?λογο τη? Μ?νιμη? Διαιτησ?α? του ΤΕΕ για τη διετ?α 2020-2021

  Απ? Engineer, στο Εν?ργεια-ΑΠΕ,,

  Η διακρατικ? συμφων?α που υπ?γραψαν Κ?προ?, Ελλ?δα και Ισρα?λ ?δωσε το πολιτικ? υπ?βαθρο για τον αγωγ? μεταφορ?? φυσικο? αερ?ου EastMed απ? την Ανατολικ? Μεσ?γειο προ? την Ευρ?πη.
  Σ?μφωνα με δημοσ?ευμα τη? κυπριακ?? εφημερ?δα? "Φιλελε?θερο?", σε τεχνοκρατικ? επ?πεδο οι εργασ?ε? τρ?χουν προκειμ?νου να επιτευχθο?ν οι στ?χοι και τα χρονοδιαγρ?μματα που ?χουν τεθε?. Ζητο?μενο ε?ναι μ?χρι τον Δεκ?μβρη του 2024 ο αγωγ?? να ε?ναι ?τοιμο?, να ξεπεραστο?ν τα εμπ?δια και κυρ?ω? να βρεθε? αγοραστ?? για το φυσικ? α?ριο.?
  Οι π?ντε σταθμο? που σχεδι?ζεται να περ?σει το ?ργο μ?χρι να ολοκληρωθε?, ε?ναι οι εξ??:?
  1ο? σταθμ??: Οι τρει? απ? τι? τ?σσερι? χ?ρε? που εμπλ?κονται στον EastMed υπ?γραψαν διακρατικ? συμφων?α κατ? την τελετ? που πραγματοποι?θηκε στο Ζ?ππειο Μ?γαρο στην Αθ?να. Ελλ?δα, Κ?προ? και Ισρα?λ τα βρ?καν και ε?ναι ?τοιμε? για δουλει?. Η Ιταλ?α, που ε?ναι ο τ?ταρτο? συνδετικ?? κρ?κο? τη? αλυσ?δα?, δ?λωσε ?τι υποστηρ?ζει την προσπ?θεια, αλλ? ?λοι αντιλαμβ?νονται πω? χωρ?? την ιταλικ? συμμετοχ? τα πρ?γματα θα ε?ναι δ?σκολα. Το γεγον?? ?τι σε πολιτικ? επ?πεδο η Ιταλ?α ε?ναι υπ?ρ του ?ργου στ?λνει ?να θετικ? μ?νυμα. Τα προβλ?ματα που υφ?στανται ε?ναι σε τοπικ? επ?πεδο στην Ιταλ?α και αφορο?ν στα ?ργα που θα γ?νουν επ? του εδ?φου? ?που κ?ποιε? επηρεαζ?μενε? κοιν?τητε? αντιδρο?ν.?
  2ο? σταθμ??: Οι τεχνικ?? μελ?τε?, δηλαδ? εκε?νε? που θα καταδε?ξουν ε?ν το ?ργο μπορε? να κατασκευαστε? κ.λπ., αναμ?νεται να ολοκληρωθο?ν στα μ?σα του 2021.
  3ο? σταθμ??: Τ?λο? του 2021, δηλαδ? σε 2 χρ?νια, θα ξεκιν?σουν οι αδειοδοτ?σει?.?
  4ο? σταθμ??: Τελικ? επενδυτικ? απ?φαση περ? τα τ?λη του 2021.
  5ο? σταθμ??: Αυτ?? ε?ναι ?σω? απ? του? πιο κρ?σιμου? σταθμο?? απ? του? οπο?ου? πρ?πει να περ?σει ο αγωγ??. Και δεν ε?ναι ?λλο? απ? την εξε?ρεση αγοραστ? φυσικο? αερ?ου. Σ?μφωνα με πληροφορ?ε? μα?, η διαδικασ?α εξε?ρεση? αγοραστ? απ? την περιοχ? για την ευρωπα?κ? αγορ? στα πλα?σια του EastMed ?χει ?δη ξεκιν?σει.?
  Η συμφων?α που υπ?γραψαν οι τρει? χ?ρε? συνεχ?ζει να προκαλε? αντιδρ?σει? στα κατεχ?μενα και στην Τουρκ?α.?

  Απ? Engineer, στο Περιβ?λλον,,

  Τον Νο?μβριο, η Ευρωπα?κ? Επιτροπ? δημοσ?ευσε ν?α κριτ?ρια Πρ?σινων Δημ?σιων Συμβ?σεων τη? ΕΕ για τη συντ?ρηση του δημ?σιου χ?ρου. Η ομ?δα προ??ντων ?Συντ?ρηση του δημ?σιου χ?ρου? περιλαμβ?νει δρ?μου?, λωρ?δε? ποδηλασ?α?, πεζ?δρομου?, ανθισμ?νου? κ?που? και π?ρκα, καθ?? και συντριβ?νια, και λ?μνε?. Τα κριτ?ρια αναπτ?χθηκαν μ?σω μια? εκτεταμ?νη? διαδικασ?α? συμμετοχ?? των ενδιαφερομ?νων μερ?ν και αφορο?ν τι? ποικ?λε? περιπτ?σει?.
  Τα κριτ?ρια περιλαμβ?νουν τ?σσερι? κατηγορ?ε? προ??ντων και υπηρεσι?ν, καθ?να απ? τα οπο?α περιλαμβ?νει ?να κεντρικ? πυρ?να και συμπληρωματικο?? ?ρου?. Η πρ?τη κατηγορ?α προ??ντων και υπηρεσι?ν εξωτερικο? καθαρισμο? καλ?πτει τα μ?τρα περιβαλλοντικ?? διαχε?ριση?, τι? πρακτικ?? και την κατ?ρτιση απ? τον π?ροχο υπηρεσι?ν, την παροχ? ? τη χρ?ση προ??ντων καθαρισμο? με μειωμ?νε? περιβαλλοντικ?? επιπτ?σει? και τη συγκ?ντρωση προ??ντων καθαρισμο? κατ? την αγορ?. Τα προ??ντα και οι υπηρεσ?ε? κηπουρικ?? περιλαμβ?νουν ελ?γχου? υψηλ?? ποι?τητα? για τα λιπ?σματα, εναλλακτικ?? τεχνικ?? καταπολ?μηση? των παρασ?των και προτ?μηση για βιολογικ? παραγ?μενα και αυτ?χθονα διακοσμητικ? φυτ?.
  Τα κριτ?ρια για τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? στα μηχαν?ματα περιορ?ζουν τι? εκπομπ?? καυσαερ?ων και τον ατμοσφαιρικ? ρ?πο των εκπομπ?ν και τη? ηχορ?πανση?, μ?σω μηχανοκ?νητων μηχανημ?των με χαμηλ? θ?ρυβο και ενθαρρ?νει τη χρ?ση βιοαποδομ?σιμων ελα?ων για μηχαν??. Τ?λο?, τα κριτ?ρια για τα οχ?ματα και τον στ?λο υπηρεσι?ν καλ?πτουν τι? εκπομπ?? CO2 και τι? εκπομπ?? ρ?πων απ? ατμοσφαιρικο?? ρ?που? για οχ?ματα, συμπεριλαμβανομ?νη? τη? ενεργειακ?? απ?δοση? των ηλεκτρικ?ν αυτοκιν?των και των ελαφρ?ν επαγγελματικ?ν οχημ?των.
  Τα κριτ?ρια ε?ναι διαθ?σιμα εδ?.

  Απ? Engineer, στο Εργασιακ?,,

  ?μεσε? εν?ργειε? για την πρ?σληψη ν?ου προσωπικο? στο Εθνικ? Κτηματολ?γιο προωθο?ν τα υπουργε?α Οικονομικ?ν και Εσωτερικ?ν.
  Σ?μφωνα με δηλ?σει? του υφυπουργο? Περιβ?λλοντο?, ?υπ?ρχει σοβαρ? υποστελ?χωση στο νομικ? τμ?μα του Οργανισμο?, ω? απ?ρροια τη? περιττ?? αλλαγ?? του νομικο? καθεστ?το?… κ?νηση που ε?χε ω? αποτ?λεσμα να οδηγ?σει στην απομ?κρυνση απ? το Κτηματολ?γιο δεκ?δων καταρτισμ?νων νομικ?ν επιστημ?νων που η συμβολ? του? στην ομαλ? λειτουργ?α του Οργανισμο? ε?ναι καταλυτικ??.
  ?πω? τ?νισε ο αρμ?διο? υπουργ??, κ. Δημ?τρη? Οικον?μου, μ?σω ΑΣΕΠ και σε συνενν?ηση με τα Υπουργε?α Οικονομικ?ν και Εσωτερικ?ν, δρομολογε?ται η πρ?σληψη υπαλλ?λων για την στελ?χωση των κατ? τ?που? κτηματολογικ?ν γραφε?ων του Φορ?α, ?πω? προβλ?πεται ?λλωστε και απ? τον ν?μο του 2018 που αφορ? τη λειτουργ?α του Κτηματολογ?ου.
  Υπενθυμ?ζεται ?τι ο συγκεκριμ?νο? ν?μο? προβλ?πει περισσ?τερε? απ? 1.000 προσλ?ψει? για προσωπικ? ?νω των 20 ειδικοτ?των και κλ?δων.
  Παρ?λληλα, ο ν?μο? προβλ?πει την μετεξ?λιξη 292 υποθηκοφυλακε?ων σε 17 κεντρικ? κτηματολογικ? γραφε?α και 75 υποκαταστ?ματα, υπ? τη διαχε?ριση του Κτηματολογ?ου.

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  ?ναν ολοκληρωμ?νο ?Σεισμοτεκτονικ? ?τλαντα τη? Ελλ?δα??, που θα αποτελ?σει το υπ?βαθρο για τη ρεαλιστικ? εκτ?μηση του σεισμικο? κινδ?νου σε ?λη την επικρ?τεια τη? χ?ρα?, ετοιμ?ζουν πρ?τη φορ? ?λληνε? γεωεπιστ?μονε?.
  Στ?χο? του? ε?ναι η αποτ?πωση του δυναμικο? τη? εδαφικ?? παραμ?ρφωση? στον ελλαδικ? χ?ρο, ενημερωμ?νου με τα νε?τερα στοιχε?α.
  Η ?Σεισμοτεκτονικ?? αποσκοπε? στη συσχ?τιση των σεισμ?ν, των ενεργ?ν ρηγμ?των και τη? παραμ?ρφωση? του φλοιο? τη? Γη?, συμβ?λλοντα? ?τσι στην εκτ?μηση τη? σεισμικ?? επικινδυν?τητα? και συνακ?λουθα του σεισμικο? κινδ?νου.
  Ο πρ?το? ?Σεισμοτεκτονικ?? Χ?ρτη? τη? Ελλ?δα?? ε?χε εκδοθε? απ? το Ινστιτο?το Γεωλογικ?ν και Μεταλλευτικ?ν Ερευν?ν (ΙΓΜΕ) το 1989, συνδυ?ζοντα? τεκτονικ? γεωλογ?α και σεισμικ?τητα σε κλ?μακα 1:500.000.

  ??κτοτε ?μω??, ?πω? δ?λωσε στο Αθηνα?κ? και Μακεδονικ? Πρακτορε?ο Ειδ?σεων ο συντονιστ?? του ?ργου, Ιω?ννη? Κασσ?ρα?, επ?κουρο? καθηγητ?? του Τομ?α Γεωφυσικ?? – Γεωθερμ?α? του Τμ?ματο? Γεωλογ?α? και Γεωπεριβ?λλοντο? του Πανεπιστημ?ου Αθην?ν, ?αλματ?δη? πρ?οδο? των γεωεπιστημ?ν ?χει επ?λθει, τ?σο διεθν?? ?σο και σε εθνικ? επ?πεδο, δεδομ?νη? τη? αν?πτυξη? τη? ψηφιακ?? τεχνολογ?α?, των δορυφορικ?ν εφαρμογ?ν, των πιο εξελιγμ?νων μεθοδολογι?ν, εν?? πλ?θου? υπολογιστικ?ν εργαλε?ων, καθ?? και τη? διαθεσιμ?τητα? μεγ?λου ?γκου και υψηλ?? ευκρ?νεια? εν?ργανων παρατηρ?σεων?.
  Επιπλ?ον, ?πω? αναφ?ρει, δι?φορα φυσικ? φαιν?μενα, ?πω? οι σεισμο? τη? Κοζ?νη? (1995), τη? Αθ?να? (1999) και τη? Ανδραβ?δα? (2008), καθ?? και η περαιτ?ρω ?ρευνα σε φαινομενικ? ασεισμικ?? περιοχ?? (π.χ., ?βρο?), ?αν?δειξαν περιοχ?? αυξημ?νη? σεισμικ?? επικινδυν?τητα?, οι οπο?ε? δεν ?σαν γνωστ?? στο πρ?σφατο παρελθ?ν, εν? ν?ε? υποδομ?? ζωτικ?? σημασ?α? ?χουν κατασκευαστε? και ?λλε? βρ?σκονται υπ? κατασκευ? ? σχεδι?ζονται β?σει γενικ?ν εκτιμ?σεων σεισμικ?? επικινδυν?τητα? τη? προηγο?μενη? 15ετ?α??.
  Ο υπ? δημιουργ?α ?Σεισμοτεκτονικ?? ?τλα? τη? Ελλ?δα?? ε?ναι μια εφαρμογ? χωρικ?? αποτ?πωση? του δυναμικο? τη? εδαφικ?? παραμ?ρφωση? στον ελλαδικ? χ?ρο, που ενσωματ?νει μεθοδολογ?ε? αιχμ??, σ?γχρονα και αξι?πιστα γεωχωρικ? δεδομ?να.
  Για την κατασκευ? του ?τλαντα συνδυ?ζονται τα πλ?ον πρ?σφατα γεωλογικ?, τεκτονικ?, σεισμολογικ?, γεωφυσικ? και γεωδαιτικ? στοιχε?α, τα οπο?α προβ?λλονται σε υπ?βαθρα, που περιλαμβ?νουν δορυφορικ?? εικ?νε? του τοπογραφικο? αν?γλυφου, πολιτικο?? χ?ρτε?, καθ?? και χ?ρτε? κρ?σιμων υποδομ?ν.
  Τα γεωχωρικ? δεδομ?να προ?ρχονται απ? προσωπικ? αρχε?α των μελ?ν τη? ερευνητικ?? ομ?δα?, διεθνε?? οργανισμο?? και β?σει? δεδομ?νων, επιστημονικ? πρακτορε?α και δημοσιε?σει? σε ?γκυρα επιστημονικ? περιοδικ?.
  ?Κ?ριο? ?ξονα? τη? προσπ?θεια? ε?ναι η ομογενοπο?ηση και η αυστηρ? αξιολ?γηση των δεδομ?νων αυτ?ν. ?λα τα παραπ?νω αποτελο?ν την καινοτομ?α του εγχειρ?ματο?? λ?ει ο κ. Κασσ?ρα?.
  Η χαρτογραφικ? αποτ?πωση των στοιχε?ων γ?νεται μ?σω ελε?θερου λογισμικο? (QGIS, GMT) και συνδρομητικο? (ArcGIS, WebGIS).
  Για την επεξεργασ?α των μεγ?λου ?γκου των ανυσματικ?ν δεδομ?νων χρησιμοποιο?νται τα λογισμικ? MATLAB και ObsPy.
  Η γενικ? κλ?μακα του ?τλαντα ε?ναι 1:500.000, εν? υπ?ρχει η δυνατ?τητα εστ?αση? σε υπο-περιοχ?? β?σει τη? λεπτομ?ρεια? που παρ?χουν τα γεωχωρικ? δεδομ?να, τα οπο?α προβ?λλονται ω? ξεχωριστ? θεματικ? επ?πεδα.
  ?Ο ν?ο? ?τλα? θα ε?ναι πρακτικ? χρ?σιμο? σε γεωεπιστ?μονε?, πολιτικο?? μηχανικο?? και φορε?? τη? πολιτε?α? που ε?ναι επιφορτισμ?νοι με την ασφ?λεια των υποδομ?ν και την αντιμετ?πιση και διαχε?ριση των σεισμικ?ν καταστροφ?ν και κρ?σεων? τον?ζει ο κ. Κασσ?ρα?.
  Μελλοντικ?? στ?χο? των επιστημ?νων ε?ναι η δημιουργ?α απλουστευμ?νων εκπαιδευτικ?ν εκδ?σεων, προσιτ?ν σε μαθητ?? δευτεροβ?θμια? εκπα?δευση?, φοιτητ?? τριτοβ?θμια? εκπα?δευση? και σε απλο?? πολ?τε?.
  Ο ?τλα? ε?ναι μια δυναμικ? επιστημονικ? δρ?ση, δηλαδ? απαιτε?ται η συνεχ?? αναν?ωση και αναθε?ρηση τη? β?ση? δεδομ?νων απ? την ερευνητικ? ομ?δα.
  Ο φορ?α? υλοπο?ηση? του εγχειρ?ματο? ε?ναι ο Τομ?α? Γεωφυσικ?? – Γεωθερμ?α? του Τμ?ματο? Γεωλογ?α? και Γεωπεριβ?λλοντο? του ΕΚΠΑ.
  Η πρ?τη ?κδοση του ?τλαντα (v1.0) θα παρουσιαστε? στο Συν?δριο τη? Ευρωπα?κ?? Γεωφυσικ?? ?νωση? (EGU) το Μ?ιο του 2020.
  Την ερευνητικ? ομ?δα, πλην του κυρ?ου Κασσ?ρα, απαρτ?ζουν οι Παναγι?τη? Παπαδημητρ?ου (καθηγητ?? ΕΚΠΑ και διευθυντ?? Τομ?α Γεωφυσικ?? – Γεωθερμ?α?), Ανδρ?α? Τζ?νη? (αναπληρωτ?? καθηγητ?? Τομ?α Γεωφυσικ?? – Γεωθερμ?α? ΕΚΠΑ), Βασιλικ? Κουσκουν? (αναπληρ?τρια καθηγ?τρια Τομ?α Γεωφυσικ?? – Γεωθερμ?α? ΕΚΠΑ), Αθαν?σιο? Γκαν?? (διευθυντ?? ερευν?ν Γεωδυναμικο? Ινστιτο?του Εθνικο? Αστεροσκοπε?ου Αθην?ν), Βασ?λειο? Καπεταν?δη? (δρ σεισμολ?γο?), Ανδρ?α? Καρακωνσταντ?? (δρ σεισμολ?γο?), Σωτ?ριο? Βαλκανι?τη? (δρ γεωλ?γο?), Στυλιαν?? Χ?ιλα? (γεωφυσικ??) και Χρυσ?νθη Κοσμ? (φυσικ??).
  (Πηγ? πληροφορι?ν: ΑΠΕ – ΜΠΕ)

  Απ? Engineer, στο Επικαιρ?τητα,,

  Απ? την 1η Ιουλ?ου σε ισχ? ο ν?ο? θεσμ?? τη? ηλεκτρονικ?? ταυτ?τητα? κτηρ?ων. Θα ε?ναι υποχρεωτικ? μ?νο ?ταν γ?νεται μεταβ?βαση ακιν?του ? τακτοπο?ηση αυθαιρεσι?ν, αλλ? και σε ν?ε? οικοδομ??.
  Σταδιακ? και ?χι υποχρεωτικ? για ?λου? τ?θεται φ?το? σε ισχ? η ηλεκτρονικ? ταυτ?τητα κτηρ?ου, ?να ν?ο ?εργαλε?ο? τη? πολεοδομικ?? νομοθεσ?α?, προκειμ?νου να μπει επιτ?λου? τ?ξη στο χ?ο? των πολεοδομικ?ν αυθαιρεσι?ν, που με τη σειρ? του? γεννο?ν σωρε?α ζητημ?των στην κατοχ? και μεταβ?βαση ακιν?των. Σ?μφωνα με πρ?σφατη νομοθετικ? ρ?θμιση που ψηφ?στηκε στο τ?λο? Νοεμβρ?ου, ο θεσμ?? τη? ηλεκτρονικ?? ταυτ?τητα? κτηρ?ου θα τεθε? επισ?μω? σε ισχ? απ? την 1η Ιουλ?ου του 2020 και θα συνδεθε? με το ν?ο ν?μο για τα αυθα?ρετα.
  Στ?χο? του εν λ?γω εργαλε?ου ε?ναι η καταγραφ? των βασικ?ν πολεοδομικ?ν και πληροφοριακ?ν στοιχε?ων του συν?λου του κ?θε κτηρ?ου, αλλ? και των επιμ?ρου? ιδιοκτησι?ν αυτο?. Η σημαντικ?τερη διαφοροπο?ηση σε σχ?ση με τα ?σα ε?χαν γ?νει γνωστ?, ?ταν νομοθετ?θηκε η ηλεκτρονικ? ταυτ?τητα, ε?ναι ?τι δεν θα ε?ναι υποχρεωτικ? για ?λα τα ακ?νητα τη? χ?ρα?. Δηλαδ?, δεν θα χρει?ζεται ο κ?θε ιδιοκτ?τη? να μεριμν?σει (εντ?? επταετ?α? για τι? κατοικ?ε?) για να εκδ?σει ηλεκτρονικ? ταυτ?τητα και μ?λιστα με σημαντικ? επιβ?ρυνση. Πρ?κειται για μια πολ? σημαντικ? αλλαγ?, η οπο?α απαλλ?σσει του? ιδιοκτ?τε? απ? το κ?στο? που εν?χει η συγκεκριμ?νη διαδικασ?α, καθ?? εκπρ?σωποι των μηχανικ?ν ?καναν λ?γο ακ?μα και για 1.000 ευρ? αν? ιδιοκτησ?α, ιδ?ω? σε περιπτ?σει? που θα πρ?πει να γ?νει και στατικ? μελ?τη του κτηρ?ου.
  Εφεξ??, ηλεκτρονικ? ταυτ?τητα θα πρ?πει να εκδ?δεται μ?νο σε περιπτ?σει? μεταβιβ?σεων ακιν?των, ? σε περιπτ?σει? τακτοποι?σεων αυθαιρ?των κατηγορ?α? 1 ?ω? 4. Συνδ?εται δηλαδ? η τακτοπο?ηση αυθαιρ?των με την ?κδοση ηλεκτρονικ?? ταυτ?τητα?. Ω? εκ το?του, ?ποιο ακ?νητο τακτοποιε?ται, αυτομ?τω? θα πρ?πει να εκδ?δει και ηλεκτρονικ? ταυτ?τητα. Αυτ? θα ισχ?ει απ? την 1η Ιουλ?ου και μετ?, ?ταν δηλαδ? θα τεθο?ν σε ισχ? και οι διατ?ξει? του ν?ου ν?μου για την τακτοπο?ηση των αυθαιρ?των. Με τον τρ?πο αυτ?, θα ξεκιν?σει μια σταδιακ? διαδικασ?α ?κδοση? ηλεκτρονικ?ν ταυτοτ?των και για το υφιστ?μενο απ?θεμα κτηρ?ων, χωρ?? ?μω? την υποχρεωτικ? εφαρμογ? σε ?λε? τι? ιδιοκτησ?ε?, επιτρ?ποντα? μια ομαλ?τερη προσαρμογ? στα ν?α δεδομ?να.
  Υποχρεωτικ? στι? ν?ε? οικοδομ??
  Εν τω μεταξ?, για ?λε? τι? ν?ε? οικοδομ?? που θα κατασκευ?ζονται εφεξ??, η ηλεκτρονικ? ταυτ?τητα ε?ναι υποχρεωτικ?. ?πω? αν?φερε πρ?σφατα ο κ. Δημ. Οικον?μου, υφυπουργ?? Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια?, για τα ν?α κτ?ρια, αυτ? που κατασκευ?ζονται απ? εδ? και π?ρα, η ηλεκτρονικ? ταυτ?τητα θα ε?ναι σε επ?πεδο κτηρ?ου. Αυτ? ε?ναι ε?κολο γιατ? υπ?ρχει πλ?ον μια ?δεια συνολικ?, δεν υπ?ρχει καμι? πρακτικ? δυσκολ?α ? κ?ποιο ιδια?τερο κ?στο? για να δηλ?νεται με ενια?ο τρ?πο ?λο το κτ?ριο.
  Επ?ση?, υπενθυμ?ζεται ?τι μ?χρι τι? 30 Ιουν?ου, παραμ?νει σε ισχ? ο υφιστ?μενο? ν?μο? για την τακτοπο?ηση αυθαιρ?των, με τον οπο?ο επιτρ?πεται η ρ?θμιση ακιν?των που εμπ?πτουν ακ?μα και στην υπ’ αριθμ?ν 5 κατηγορ?α αυθαιρεσι?ν, δηλαδ? εκε?νων που ?χουν υπ?ρβαση κ?λυψη? απ? 40% και π?νω και υπ?ρβαση ?ψου? απ? το 20% και π?νω. Μετ? τι? 30 Ιουν?ου τ?θεται σε ισχ? ο ν?ο? ν?μο?, με τον οπο?ο απαγορε?ονται πλ?ον οι τακτοποι?σει? τ?τοιων αυθαιρεσι?ν. ?ποιο? δεν ?χει μ?χρι τ?τε τακτοποι?σει το ακ?νητ? του, θα καταβ?λει 20% παραπ?νω χρ?ματα για την τακτοπο?ησ? του. Και για κ?θε χρ?νο περαιτ?ρω καθυστερ?σεων θα καταβ?λλεται ?να επιπλ?ον 5%. Δηλαδ? αν καθυστερ?σει? ?να χρ?νο ακ?μα, θα πληρ?νει? 25%, αν καθυστερ?σει? δ?ο χρ?νια ακ?μα 30%. Καταληκτικ? ημερομην?α ε?ναι η 31η Δεκεμβρ?ου του 2025.
  Η τελευτα?α τροπολογ?α
  Η Ηλεκτρονικ? Ταυτ?τητα Αυτοτελο?? Διηρημ?νη? Ιδιοκτησ?α? (Π.χ. Διαμερ?σματο?) θα περιλαμβ?νει τα εξ??, σ?μφωνα με την τελευτα?α τροπολογ?α που ψηφ?στηκε:
  το στ?λεχο? τη? οικοδομικ?? ?δεια? του κτηρ?ου εντ?? του οπο?ου ευρ?σκεται η διηρημ?νη ιδιοκτησ?α, με τι? αναθεωρ?σει? τη?, τα σχ?δια που συνοδε?ουν την οικοδομικ? ?δεια (σ.σ.: με δι?ταξη τη? ?δια? τροπολογ?α?, αν δεν υπ?ρχουν στη δι?θεση του ιδιοκτ?τη ? τη? Υπηρεσ?α? Δ?μηση? τα παραπ?νω στοιχε?α -?δειε? και σχ?δια- μπορε? να υποκατασταθο?ν απ? σχετικ? βεβα?ωση τη? υπηρεσ?α?) το πιστοποιητικ? ενεργειακ?? απ?δοση? τη? διηρημ?νη? ιδιοκτησ?α?, το πιστοποιητικ? ελ?γχου κατασκευ??, εφ?σον ?χει εκδοθε?, δηλ?σει? υπαγωγ?? σε ν?μου? αναστολ?? επιβολ?? κυρ?σεων επ? αυθαιρ?των, τα σχ?δια κατ?ψεων, τα οπο?α αποτυπ?νουν τη διηρημ?νη ιδιοκτησ?α στην πραγματικ? τη? κατ?σταση, αν αυτ? δεν αποτυπ?νεται στα παραπ?νω σχ?δια. το δελτ?ο δομικ?? τρωτ?τητα?, τον π?νακα χιλιοστ?ν και τη μελ?τη κατανομ?? δαπαν?ν του κτηρ?ου, εφ’ ?σον υπ?ρχουν, το Πιστοποιητικ? Πληρ?τητα? τη? Ηλεκτρονικ?? Ταυτ?τητα? τη? Αυτοτελο?? Διηρημ?νη? Ιδιοκτησ?α?. ?

  Απ? Engineer, στο Περιβ?λλον,,

  Οι αξιωματο?χοι στην Αυστραλ?α εκμεταλλε?θηκαν σ?μερα μια αν?παυλα απ? τα ακρα?α καιρικ? φαιν?μενα για να προσπαθ?σουν να περιορ?σουν τι? μεγ?λε? πυρκαγι?? που ?χουν κοστ?σει μ?χρι στιγμ?? τη ζω? σε 25 ανθρ?που? στο νοτιοανατολικ? τμ?μα τη? χ?ρα?, να ανο?ξουν μπλοκαρισμ?νου? δρ?μου? και να απομακρ?νουν πολ?τε? που παρ?μεναν εγκλωβισμ?νοι επ? ημ?ρε?.
  Σ?μερα, δε?τερη ημ?ρα που σημει?νεται ελαφρ? βροχ? και δροσερο? ?νεμοι, υπ?ρξε μια σχετικ? ανακο?φιση απ? τι? φλ?γε? που ?χουν κατακ?ψει δ?ο πολιτε?ε? τη? Αυστραλ?α?, ?μω? οι αρχ?? προειδοπο?ησαν ?τι αργ?τερα αυτ? την εβδομ?δα οι μετεωρολογικ?? συνθ?κε? θα αλλ?ξουν και π?λι ευνο?ντα? τι? πυρκαγι??.
  ?φεδροι του στρατο? ?χουν αναπτυχθε? σ?μερα στι? περιοχ?? που ?χουν καταστραφε? απ? τι? πυρκαγι?? σε τρει? πολιτε?ε? τη? Αυστραλ?α?. Η κυβ?ρνηση αποφ?σισε τη μεγαλ?τερη κινητοπο?ηση των εφ?δρων του στρατο?, με 3.000 να καλο?νται να συνδρ?μουν στι? προσπ?θειε? αποκατ?σταση? τη? ηλεκτροδ?τηση?, διανομ?? τροφ?μων και καυσ?μων στι? πληγε?σε? περιοχ??.
  Εξ?λλου σ?μερα οι Αυστραλο? πυροσβ?στε?, με την υποστ?ριξη συναδ?λφων του? απ? τι? ΗΠΑ και τον Καναδ?, ελπ?ζουν να καταφ?ρουν να εκμεταλλευθο?ν τι? περιορισμ?νε? βροχοπτ?σει? και τη σχετικ? πτ?ση τη? θερμοκρασ?α? προκειμ?νου να θ?σουν υπ? ?λεγχο τι? πυρκαγι??.
  Η αλ?θεια για τον χ?ρτη με τι? φωτι?? στην Αυστραλ?α που ?χει γ?νει viral
  Τι? τελευτα?ε? ?ρε? κοινοποιε?ται -και- στα ελληνικ? social media ?να? χ?ρτη?, που δε?χνει τι? φωτι?? στην Αυστραλ?α. Η αλ?θεια, ωστ?σο, δεν ε?ναι ακριβ?? ?τσι...
  Απ? χθε?, Κυριακ? 5 Ιανουαρ?ου, ?χει γ?νει viral και στα ελληνικ? μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση? και ?χι μ?νο, κυρ?ω? στο Facebook, μια εικ?να του χ?ρτη τη? Αυστραλ?α?, που παρουσι?ζεται ω? δορυφορικ? φωτογραφ?α τη? NASA και αποτυπ?νει τι? πυρκαγι?? και τι? ενεργ?? εστ?ε? φωτι??, σ?μερα, κατ? μ?κο? τη? χ?ρα?.
  Μιλ?με για αυτ? την εικ?να, την οπο?α σ?γουρα ?χετε δει στην αρχικ? σα? σελ?δα:
  Η αλ?θεια, ωστ?σο, ε?ναι λ?γο διαφορετικ?.
  Κατ' αρχ??, η εικ?να δεν ε?ναι φωτογραφ?α απ? δορυφ?ρο τη? NASA.
  Και κατ? δε?τερον, δεν δε?χνει τι? εστ?ε? φωτι?? σ?μερα στην Αυστραλ?α ? π?σε? φωτι?? και πο? ε?ναι σε εξ?λιξη.
  Αν θ?λετε να δε?τε κ?τι τ?τοιο, μπορε?τε να μπε?τε εδ?, στο Fire Information for Resource Management System (FIRMS) τη? NASA.
  Τι δε?χνει, λοιπ?ν, η εικ?να;
  Πρ?κειται για μια 3D απεικ?νιση των πυρκαγι?ν στην Αυστραλ?α, ?να γρ?φημα ουσιαστικ?, και ?χι φωτογραφ?α, με τον δημιουργ? του, τον Anthony Hearsey απ? το Μπρ?σμπε?ν, να εξηγε? σε αν?ρτησ? του τι ακριβ?? βλ?πουμε και τι ?χουμε παρεξηγ?σει και να απολογε?ται, μ?λιστα, γιατ? δεν περ?μενε ?τι θα π?ρει τ?ση ?κταση η δημιουργ?α του!
  Στο γρ?φημα, λοιπ?ν, ?χουν σχεδιαστε? δεδομ?να τη? NASA απ? τι? πυρκαγι?? και τι? εστ?ε? φωτι?? σε δι?στημα εν?? μ?να, μεταξ? 05/12/19 και 05/01/20 και αυτ?? ε?ναι ?λε? οι περιοχ?? που ?χουν πληγε? απ? πυρκαγι??.
  Υπ?ρχουν αρκετ?? περιοχ??, δηλαδ?, που δεν κα?γονται πια. ?σο, δε, για το ?ντονο χρ?μα, ε?ναι υπερβολικ? λ?γω του rendering.
  Ο Hearsey, μ?λιστα, παραθ?τει και τον αρχικ? χ?ρτη, ο οπο?ο? αποτ?λεσε ?μπνευση και οδηγ? για το γρ?φημα.
  Τα παραπ?νω, φυσικ?, δεν σημα?νουν τ?ποτα σε σχ?ση με το π?σο θλιβερ? ε?ναι η κατ?σταση στην Αυστραλ?α...
  Στου? 25 οι νεκρο?
  Η αστυνομ?α επιβεβα?ωσε σ?μερα τον θ?νατο εν?? 71χρονου ?νδρα στη ν?τια ακτ? τη? Ν?α? Ν?τια? Ουαλ?α?, ο οπο?ο? αγνοε?το απ? τι? 31 Δεκεμβρ?ου, ανεβ?ζοντα? τον συνολικ? απολογισμ? των νεκρ?ν σε 25.
  Περισσ?τερα απ? 80 εκατομμ?ρια στρ?μματα ?χουν καε? μ?χρι στιγμ??, μια περιοχ? σχεδ?ν ?ση με την ?κταση τη? Αυστρ?α?.
  ?Κανε?? δεν μπορε? να επαναπαυθε?. Μεγαλ?τερο? κ?νδυνο? πυρκαγι?? αναμ?νεται προ? το τ?λο? τη? εβδομ?δα? αυτ??, με θερμ? καιρ??, προειδοπο?ησε ο πρωθυπουργ?? τη? πολιτε?α? Βικτ?ρια Ντ?νιελ ?ντριου?.
  Οι αρχ?? ?χουν αυξ?σει τι? προσπ?θει?? του? να προσφ?ρουν ε?δη πρ?τη? αν?γκη? και να απεγκλωβ?σουν ανθρ?που? που παρ?μεναν επ? ημ?ρε? παγιδευμ?νοι απ? τι? πυρκαγι?? σε παρ?κτιε? π?λει?.
  ?Επικεντρων?μαστε στο ανθρ?πινο κ?στο? και το κ?στο? ανοικοδ?μηση? των ζω?ν των ανθρ?πων?, σχολ?ασε ο Αυστραλ?? πρωθυπουργ?? Σκοτ Μ?ρισον απ? την Καμπ?ρα, αφο? ανακο?νωσε την παροχ? 2 δισεκ. δολαρ?ων Αυστραλ?α? σε δι?στημα δ?ο ετ?ν στη νεοσυσταθε?σα Εθνικ? Υπηρεσ?α Ανασυγκρ?τηση? απ? τι? Πυρκαγι??.
  Η εποχ? των πυρκαγι?ν στην Αυστραλ?α ξεκ?νησε νωρ?τερα φ?το?, απ? τον Σεπτ?μβριο, και ε?ναι πολ? πιο ?ντονη ?πειτα απ? τρ?α χρ?νια ξηρασ?α?.
×
×
 • Create New...

夏文博袁青玉小说全文免费阅读步步为营

Χρησιμοποιο?με cookies για να βελτι?νουμε το περιεχ?μενο του website μα?. Μπορε?τε να τροποποι?σετε τι? ρυθμ?σει? των cookie, ? να δ?σετε τη συγκατ?θεσ? σα? για την χρ?ση του?.

夏文博袁青玉小说全文免费阅读步步为营,豪婿韩三千免费全文阅读,王者归来洛天免费阅读
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女毒妃 倾世王爷宠无边毒医嫡女修炼类似于重生之医门嫡女小说穿越嫡女逻辑学家鹿妃重生之嫡女有点毒茵茵
嫡女重谋嫁望族嫡女 听书宅们重生之嫡女心计毒妻惑国重生嫡女祸妃免费读嫡女毒妻又叫什么