Hlavní navigace

Blogy

 • Octopus Scanner malware kompromituje projekty s otev?en?m zdrojov?m kódem pro GitHub

  T?m GitHub Security Incident Response Team (SIRT) varoval p?ed malwarovou kampaní, která se ?í?í na GitHub prost?ednictvím kompromitovan?ch Java projekt?. Existence kampaně vy?la najevo po?átkem b?ezna, kdy bezpe?nostní v?zkumník kontaktoval t?m o?sadě úlo?i??, které aktivně slou?í pro ?í?ení malwaru.
  1.?6.?2020 20:53
 • Sledování polohy vozidel PID, kde je moje letadlo

  Aktuální situace, v?době epidemie koronaviru, není pro dopravu v?bec p?íznivá, p?esto v?oblasti letectví p?ichází pozitivní zpráva. Dobrá zpráva Operátor ITC spolu s?Leti?těm Praha, ?LP a ROPIDem p?i?el s?p?ekvapivou novinkou. Tou je poloha letadel letících na Leti?tě Václava Havla na webu MPVnet.
  1.?4.?2020 0:00
 • Sledování pohybu osob v mapách.cz

  Seznam integroval do své mobilní aplikace mapy.cz funkci pro sledování polohy nazvanou ZASTAV COVID, která má pomáhat u?ivatel?m v?těchto ?nebezpe?n?ch“ virov?ch dnech. Popravě úplně nerozumím, jak by mohla komukoli pomoct notifikace, ?e p?edev?írem pro?el okolo naka?ené osoby, proto?e bez indikace od praktického léka?e nebo hygienické stanice stejně nikdo nikoho neotestuje. Ale to nechme stranou…
  27.?3.?2020 13:28 (aktualizováno)
 • ?ekáme na plochou k?ivku, poj?me si ji zatím nakreslit

  Zaslechl jsem zprávu, ?e cílem karantény a dal?ích opat?ení je oplo?tit k?ivku. Co tedy dělat, kdy? máme domácí úkoly hotové, látkové rou?ky u?ité a internet pod náporem nad?en?ch homeofficák? kolabuje? M??eme si kreslit. Tahle pandemie je skvělá v?tom, jak máme tak?ka real-time data. Nebudu tady ho?ekovat nad tím, jak jsou nep?esná. Nebo… trochu si tedy zalamentuji…
  31.?3.?2020 12:09 (aktualizováno)
 • Problémy optimalizace SQL dotaz? a jejich teoretická ?e?ení

  Jedním z?hlavních rozdíl? SQL databází v??i jak?mkoliv jin?m databázím je existence planneru (p?ípadně optimalizujícího planneru). SQL dotaz definuje v?sledek?– nikoliv zp?sob, jak se k??ádanému v?sledku dostat. ?kolem plánova?e dotaz? je p?evod logick?ch operací nap?. ?tení tabulky s?filtrem na fyzické operace. V?tomto p?ípadě na sekven?ní ?tení nebo ?tení indexem.
  25.?2.?2020 6:32 (aktualizováno)
 • HADOOP versus SPARK: Srovnání v?konnosti pro r?zné ETL úlohy

  Spekuloval jsem p?ed ?asem o?v?hodách nasazení HADOOP ?e?ení jako náhradě za několik existujících a velmi pomal?ch ETL úloh. V?sledky experimentu je mo?né najít?zde?- v?minulém ?lánku. Jestli otázkou tehdy bylo, zda tehdej?í úlohy je vhodné nahradit ?e?ením HADOOP/MR nebo nikoliv, nyní experimenty u? vedly k?ově?ování jak by dále zpracování urychlil SPARK. Tzn…
  22.?3.?2020 16:08 (aktualizováno)
 • Windows 7 kon?í, m??e ho nahradit Linux?

  Po deseti letech ukon?ila firma Microsoft podporu svého populárního opera?ního systému Windows 7.?Absence aktualizací p?inese setrval?m u?ivatel?m zv??ená bezpe?nostní rizika, která mohou mít negativní dopad i?na bezpe?né p?ipojení do internetového bankovnictví?… ?lánek je ur?en bě?n?m u?ivatel?m systému Windows 7, jeho cel? obsah je k?dispozici?zde…
  25.?1.?2020 12:28 (aktualizováno)
 • P?ehled úterních záplat Microsoft pro leden 2020

  V?era Microsoft vydal bezpe?nostní záplaty pro celkem 49?zranitelností. Speciální pozornost byla věnována zranitelnosti v?implementaci CryptoAPI pro Windows, uvedenou jako SB2020011424 (CVE-2020–0601), jeliko? média těsně p?ed po?áte?ním uvolněním opravy za?aly spekulovat o?jejím dopadu. Dal?í zájem byl také zp?soben organizací, která tuto chybu zabezpe?ení oznámila spole?nosti Microsoft: NSA?(!).
  15.?1.?2020 9:57
 • eOb?anka jako úlo?i?tě SSH klí??

  Od 1.7.2018?se vydává ob?ansk? pr?kaz s?elektronick?m ?ipem, umo?ňujícím nahrátí kryptografick?ch klí?? spolu s?certifikátem, kter? lze pou?ít k ?autentizaci v??i informa?ním systém?m, nap?. webov?m stránkám, internetov?m slu?bám“ 01. Poj?me se podívat, jestli je mo?né vyu?ít tuto karti?ku jako úlo?i?tě pro ssh klí?e..
  2.?12.?2019 14:13 (aktualizováno)
 • Kybernetická ?pioná?ní kampaň Buhtrap vyu?ila nedávno opraven? zero-day ve Windows

  Buhtrap?– kybernetická zlo?inecká skupina zamě?ující se na útoky v?Rusku, p?i?la s?novou kampaní vyu?ívající zranitelnosti nultého dne ve Windows pro ?ízení kybernetick?ch ?pioná?ních operací. Stě?ejním nedostatkem je zranitelnost lokálních systémov?ch oprávnění v?Microsoft Windows (SB2019070905?– CVE-2019–1132), specificky dereference nulového ukazatele ve win32k.sys driveru…
  12.?7.?2019 14:36
总裁爹地超凶猛,守护甜心之樱雪绝恋,全职法师漫画全集免费阅读
homeaboutnewsPartnerscontact
重生之嫡女谋天下txt下载有声小说重生之莫家嫡女南宫儿的小说嫡女有毒什么重生嫡女小说好看的小说神医嫡女全文免费阅读第963章
重生第一嫡女连似月嫡女之不争不羡书评嫡女难遂嫡女不为妃免费阅读全文百度一胎二宝神医嫡女