Russian version
English version
?? ??????? | ???? ?????? | ??????? ??????? | ?????????????? ????? | ??????? ?????????? SILICON TAIGA | ISDEF | ????? ? CD | ??????????? ??????×???? | ?????????? ??×?????? | ?????????? ?????????? | ?????????????? | ?????×????? ????????? | ????????? | ????? ????? | ????????
 
?????????
 
??? ?à???è?ò?è???àíí?? ???ü???àò???é
 
???????? ????????
IT-?????òè
?????òè ê?ì?àíèé
????èé?êè? ò??í????èè
?????òè ???
?àí?ò??í????èè
 
??è?ê ?? ?òàòü?ì
 
RSS-??íòà
????è?àòü??
??ü?í? ?à??àá?ò÷èê?? ?????àììí??? ?á????÷?íè?

?è????é ??í?ê ?????àììí??? ?á????÷?íè? ?à?ò?ò ê?????à?üí?ìè ò?ì?àìè. ?ü?èíó? ???? ?ò??? ??íêà ?àíèìà?ò àóò????èí? è?è ??????í?? ?????àììè???àíè?, ê???à ?à??àá?òêà ????ò?? ?? ?àêà?àì ò?? è?è èí?? ê?ó?í?? ê?????à?èé. ?? ?àíí?ì è???????àò??ü?ê?é ê?ì?àíèè Gartner, 72% ??????è?òèé, ??ò??á???ùè? ??-ó??ó?è, ???à?ò ??á?? ? ???ü?ó àóò????èí?à. ???ó????í?é ?è??? ?ò??? ??íêà - ?í?è?, ??? ???ò???íà? èí?ó?ò?è? ?????ò?? ??í?é è? ê??÷???? ? ?ê?í?ìèê? ???ó?à??ò?à. ?? ???íêàì IDC ìè????é ?áú?ì ??-ó??ó? áó??ò ó???è÷è?àòü?? ?? 20% ??????í? è ???òà?èò ê 2006 ???ó 626 ì???. ????. (?áú?ì ó??ó? ? ?á?à?òè ?à??àá?òêè ?? ?????í ???òè?íóòü ?? ?à?í?ì ???íêàì ?ò 100 ?? 150 ì???. ????.). ????è? ????èò ? ò??éêó ???óùè? ?ò?àí-?ê????ò???? - ?ê????òà ?? è ó??ó? àóò????èí?à. ?????í? ? ????èè ? ?ò?à??è ?ê????òà ?????àììí??? ?á????÷?íè? ?àí?ò? ?ò 25 ?? 30 ò???÷ ÷?????ê, à ? 2004 ?. ?áú?ì ?ê????òà ???òà?è? 560 ì?í. ????à???. ??è?à?ò??, ÷ò? ? 2005 ?. ?ò?ò ??êà?àò??ü ???à?ò?ò ?? 740 ì?í ????à???, à ? 2007 ?. ??????èò ??èí ìè??èà??. ??í???é ???òà ?ò?à??è ?òà?? ó???è÷?íè? ?????à íà ?????àììè???àíè? íà ????èé?ê?ì ??íê?. ??è ???????ê? ???ó?à??ò?à IT-?ò?à??ü ì???à á? ?à?òè íà 20% ??????í?. ??èí?òè? ??à?èò??ü?ò??ì ê?í????èè ?à??èòè? IT-?ò?à??è ??è???ü á? ?????íèò??üí?ì ?òèìó??ì ??? ???òà IT-áè?í??à ? ????èè (?? ???íêàì ????èà?è?ò??).

? ó??ó?àì ????èé?êè? ?à??àá?ò÷èê?? ??èá??à?ò òàêè? ê?ì?àíèè, êàê Intel, Motorola, Sun Microsystems, Boeing, Northern Telecom è ??. ????èé?êè? ?????àììè?ò? èì??ò ??? ???èìóù??ò? ????? è? ê?????àìè è? ??ó?è? ?ò?àí. ? íèì ?òí???ò?? ????êèé ó????íü ?????ò??êè, ?òí??èò??üí? í?????êà? ?ò?èì??òü ó??ó?, ò???èò??èà?üíà? á?è???òü ê ?ò?àíàì ?à?à?í?é ??????, ?à??èò?ì ?ò?àíàì ???-???ò?÷í?é ??èè è ??è?í??? ???ò?êà. ????è í????òàòê?? - í???àòêà ???òà ? ó??à???íèè ????êòàìè è êà÷??ò??ì ?à??àá?ò?ê, ?ò?óò?ò?è? ???òè?èêà?èè íà ISO9000 è CMM/CMMI ó ìí??è? ê?ì?àíèé, í?á?à????è?òí?é áè?í??-èìè?? ????èè íà ?à?à?? è ??.

??? ????íè? ?òè? ???á??ì, à òàê?? ????é?ò?è? áè?í??ó ê?ì?àíèé, ?àí?ò?? ? ????? àóò????èí?à, ??èí?ò? ????íè? ? ????àíèè ??ü?í?à ?à??àá?ò÷èê?? ?????àììí??? ?á????÷?íè? Silicon Taiga (National Software Development Alliance "Silicon Taiga"). ??ü?í? ??è??àí ?????á?ò???àòü ?à??èòè? ????èé?ê??? ??íêà àóò????èí?à è ??? èíò???à?èè ? ìè???ó? èí?ó?ò?è? ?à??àá?òêè ?????àììí??? ?á????÷?íè?. ????áí? íà?è?íà?üí?ì à????èà?è?ì ??ó?è? ?ò?àí, ??è?íòè???àíí?ì íà àóò????èí? IT-ó??ó?, íà??èì??, ÷?????÷àéí? ó????í?é èí?èé?ê?é NASSCOM, ??ü?í? ???à?à?ò èíò????? ???è? ÷??í?? è ?ò?à??è ??????í??? ?????àììè???àíè? ? ????ì.

Silicon Taiga ?????ò?? ê?ó?í?é?èì ?áú??èí?íè?ì ?à??àá?ò÷èê?? ?????àììí??? ?á????÷?íè? ? ????èè. ??ìèì? ????èé?êè? ê?ì?àíèé è íàó÷í?-è???????àò??ü?êè? èí?òèòóò??, ? ?à?òí???ò?? ?????ò ê????êòè?? ?à??àá?ò÷èê?? è? ???à?ó?è, ?ê?àèí? è ?à?à??òàíà. ???????? ê?í???è?à?èè ?à??àá?ò÷èê?? ???????ò á???? ????êòè?í? è????ü???àòü èì??ùè??? ???ó???, ÷ò?, ? èò???, ????í? ??è???òè ê ó???è÷?íè? ??è?óò?ò?è? ????è?í íà ìè????ì ??íê? àóò????èí?à.

?????áí?? ??

?íè?à "ISO è CMM: ???à??÷íà? èí???ìà?è? (CD)"

?àíí?é ?è?ê ?????ò?? ???è÷??êèì ????????íè?ì ????àíè? ???èè ìàò??èà??? ?? ?è?ò?ìàì ì?í???ì?íòà êà÷??ò?à ? ?á?à?òè ?à??àá?òêè ?????àììí??? ?á????÷?íè?. ?????ì ?à??ì ?òà? ??è?èà?üí?é ??????? è ???ó?ê êíè?è "?????ü ??????òè ????????? ?à??àá?òêè ?????àììí??? ?á????÷?íè?" (Capability Maturity Model for Software (CMM)). ? ?ò?ì è??àíèè è?????í? ??í??í?? ??í?òè? è ?óí?àì?íòà?üí?? ê?í????èè ??????òè ??è ?à??àá?òê? ?????àììí??? ?á????÷?íè? (??). ??è????í? ì?ò??? è????ü???àíè? ??? ??è ó???????í?ò???àíèè ???è?????ò??íí?? ?????????, ?ê??÷?í? á??ü??? ê??è÷??ò?? è????ò?àòè?í??? ìàò??èà?à.


 ??ê?ì?í???àòü ?ò?àíè?ó  
 ?à???÷àòàòü ?ò?àíè?ó
 
  

?ò? ?à?í?!
$300 ì?í íà ?òà?òà??
 
NanoMaker ????óáè? ?êí? ? ?ì??èêó
 
?àòà??? ????íèé è ?à??àá?ò÷èê?? - ???á??í? ???ó?à??ò??ì.
 
?íè?à "?????ü ??????òè ????????? ?à??àá?òêè ?????àììí??? ?á????÷?íè? - Capability Maturity Model for Software (CMM)"
 
 
?????òè ?àéòà
21.02.2020??è?ê?è? èì???ò??àì?ù?íè? ??-ò??í????èé. ×à?òü 1. ??é?ò?ó?ùè? ?è?à èì???ò??àì?ù?íè?
???è?ê?è? èì???ò??àì?ù?íè? èí???ìà?è?íí?? ò??í????èé? - ????òêà ???òà?èòü ?èà?í?? è ???á?? à??ê?àòí?é ?ê?ò??íí?é (?á?è?ê?è?? ??) ò??à?èè ò?????á??üí?ìó ???-ò??í????èè ????èé?êè??.
 
01.10.2019CNews ???ó?òè? ??éòèí? ???òà?ùèê?? ?? ??? ò???ê?ìà. ??í?ê íà÷à? ?à?òè ????? ìí?????òí??? ?à??íè?
????êó?íà? ???ó÷êà ó÷à?òíèê?? ??éòèí?à ê?ó?í?é?è? ???òà?ùèê?? ?? ??? ????àò???? ????è ?? èò??àì 2018 ?. ???òè??à ?104,1 ì???. ?ò? íà 13,3% á??ü?? ?????????í??? ??êà?àò???.
 
01.09.2019??óá?èê??àí ??éòèí? ê?ó?í?é?è? ??-ê?ì?àíèé CNews100. ????? ????à ?????à?è? ?à ìè??èà??
CNews ??óá?èê??à? ??éòèí? ê?ó?í?é?è? ??-ê?ì?àíèé ?? èò??àì 2018 ?. ?? ????êó?íà? ???ó÷êà ó???è÷è?à?ü íà 11% è ???òè??à ?1287 ì???.
 
01.08.2019?ê????ò ????èé?ê??? ?? ???ê? ?àì???è??? è?-?à í???á?????àò??üí??òè ??? è ??
????à?í? ÷à?ò? ê?èòèêó?ì?ìó ????í??ó ??ó????ò? ? 2018 ?. ?ê????ò ????èé?ê??? ?? ?????í á?? ???à?òè íà 19% ?? $10,5 ì???, í? ? ??à?üí??òè ???ò ???òà?è? 10% ?? $9,7 ì???.
 
18.07.2019IBM êó?è?à Linux-?à??àá?ò÷èêà Red Hat: è?ò??è? ê?ì?àíèè, ??è÷èí? ??êó?êè è ??àê?è? àíà?èòèê?? è ??ò?ó?íèê??
?íà?èòèêè ?÷èòà?ò, ÷ò? ?ò? ??????íèé ?àí? ??? IBM ?????íè÷àòü íà ?á?à÷í?ì ??íê?, à ??ò?ó?íèêè Red Hat ????í?ò ê?ì?àíè?.
 
 
?? ??????? | ???? ?????? | ??????? ??????? | ?????????????? ????? | ??????? ?????????? SILICON TAIGA | ISDEF | ????? ? CD | ??????????? ??????×???? | ?????????? ??×?????? | ?????????? ?????????? | ?????????????? | ?????×????? ????????? | ????????? | ????? ????? | ????????

?è?àéí è ???????êà: Silicon Taiga ?á?àòèòü?? ?? ò??íè÷??êèì ??????àì 
Rambler's Top100Rambler's Top100
重生之叱咤风云,超级黑科技,天才重生
homeaboutnewsPartnerscontact
重生嫡女91涅槃重生 嫡女毒妃傅云祁燃重生之嫡女归来顶点++名门世家+嫡女医圣凰嫡女归来
嫡女医妃一穗灯花下载嫡女如似玉凤门嫡女永久免费下载等白妖夫驾到嫡女有毒土豪漫画神医嫡女漫画