Amazon’da Dropshipping Nas?l Yap?l?r?

  Amazon’da dropshipping nas?l yap?l?r?? konusu ?ok soruluyor ve bu siteyi kurdu?um günden bugüne “dropship nedir”, “dropship nas?l yap?l?r” ve ?imdilerde de “dropshipping tedarik?i bulma” ve “dropshipping siteleri” sorgular? hep ilk s?ralarda yer almaya devam ediyor. Dropship konusuna merak hi? bitmiyor, ?ünkü yap?lmas? kolay, dertsiz, sermayesiz, stoksuz bir sat?? türü olarak dü?ünülüyor.? Dropship konusunda, kolay g?rünen her ?ey gibi, perde arkas?nda konu?ulmayan bir?ok ger?ek var. Biz Amazon ?zelinde bu ger?eklerden …

Amazon FBA Tecrübesi 5 – Ba?lang?? Sermayesi ve Nakit Ak???

    Amazon FBA Tecrübesi 5 – Ba?lang?? Sermayesi ve Nakit Ak??? konusu ile yaz? dizimize devam ediyoruz. Bir ?nceki yaz?m?zda ilk tedarik s?zle?mesini yapm??t?k.? ?Amazon’da ma?aza a?mak isteyenlerin dikkate almas? gereken en hayati konulardan biri de ma?azan?z i?in ne kadar sermaye koyman?z gerekti?idir. Amazon Ma?azam?z ??in Ne Kadar Sermaye Koymal?y?z? ?ncelikle bilinmeli ki ba?lamak i?in gerekli olan sermaye ihtiyac? ürüne ve hedefin ne oldu?una g?re de?i?kenlik g?sterecektir. ?nceden Amazon …

Amazon FBA Tecrübesi 4 – Tedarik?i ?le S?zle?me Haz?rlamak

  Amazon FBA Tecrübesi 4 – Tedarik?i ?le S?zle?me Haz?rlamak konusuna geldiysek art?k tedarik?imizi bulmu?uz demektir.? Bir ?nceki yaz?m?zda Dilara ?in’den ve Alibaba’dan nas?l tedarik?i bulunur konusunu anlatm??t?. Tedarik?i ile s?zle?me yapmak ise ürünün istedi?imiz ?ekilde depoya gitmesi i?in en ?ok dikkat edilmesi gereken k?s?md?r. ?in’li tedarik?i ile s?zle?me nas?l haz?rlan?r? Sipari?ler Alibaba üzerinden verilse bile ek olarak detayl? bir s?zle?me haz?rlamak, Uzak Do?u’dan do?rudan Amerika’ya gidecek? g?nderilerimiz i?in garanti …

Amazon FBA Tecrübesi 3 – ?in’den Tedarik?i Bulma A?amas?

  Gelelim Amazon FBA Tecrübesi 3 – ?in’den Tedarik?i Bulma A?amas?na.? Bir ?nceki yaz?m?zda Amazon’da sat?lacak ürüne karar vermek konusunu anlatm??t?k. Bu a?amada Amazon’da sataca??m?z ürüne karar verdi?imizi varsay?yor ve bu ürünü en iyi ko?ullarda hangi tedarik?iden nas?l sa?layaca??m?z? ve Amazon’a nas?l g?nderece?imizi anlatmak istiyoruz. Dilara ve Bar?? Amazon’a ü?üncü parti ürünü g?nderdikten sonra deneyimlerinden daha da emin olmaya ba?lad?lar. Se?tikleri tedarik?i iyi bir tedarik?i ve mü?terileri al??veri?lerinden son derece …

Amazon FBA Tecrübesi 2 – Amazon’da Sat?lacak ?rüne Karar Vermek

    Amazon FBA Tecrübesi 2 – Amazon’da Sat?lacak ?rüne Karar Vermek ba?l???yla ?al???lmas? gereken? ilk konu olarak devam ediyoruz.?Birinci yaz?m?zda Amazon’da sat??a ba?lamak i?in nelere dikkat etmeliyiz konusuna de?inmi?tik. Milyonlarca ürün ve bir milyonun üzerinde sat?c?n?n oldu?u Amazon orman?nda? satabilece?imiz, k?r elde edebilece?imiz ürünümüzü nas?l ke?federiz? Yine Dilara Sesgir’in kaleminden devam ediyoruz ; Amazon’da ürün ara?t?rmas? yapmak nedir? Amazon ma?azas?nda sat?lacak ürüne karar verirken, toplanan veriler do?rultusunda k?rl? ve …

Amazon FBA Tecrübesi 1- Amazon’da Sat??a Ba?lamak

Amazon FBA tecrübesi 1 – Amazon’da Sat??a Ba?lamak? yaz?m?zla ilk ad?m? atmaya ve ger?ek tecrübelerden olu?mu? bir yaz? dizisi haz?rlamaya nihayet cesaret edebildik. Türkiye’de ilk bilgilendirici? yaz?lardan birini Amazon’da sat?? yapmak, Brand Registery ve FBA? ad?yla 2015 y?l?nda yazm??t?m. Bu yaz? temel bilgileri i?ermesine ra?men ?ok fazla ilgi ?ekti, bir süre sonra gelen sorular? yan?tlamakta gü?lük ?ekmeye ba?lad?m. Tam da o d?nem Yi?it Tuna Youtube’da yay?nlad??? videolar?yla imdad?ma yeti?ti. Ger?ekten …

E-Ticaret Sitelerine Devlet Destekleri 2019 Uygulamas?

  E-Ticaret sitelerine devlet destekleri 2019 mevzuat? yeniden düzenlenmi?tir ve uygulama?i?in ilk ad?m ba?l? bulunulan i?birli?i kurulu?lar?na ba?ta ?hracat?? Birlikleri olmak üzere dan??mak ve listelere kay?t olma talebini bildirmektir. E-ticaret sitelerine devlet desteklerinin 2019 uygulamas?nda baz? de?i?iklikler var;? E-Ticaret sitelerine toplu üyelik (250 ?irket) deste?i sürmekte? ancak? üyesi olunan i?birli?i kurulu?lar?na, bu kurulu?lar?n? e-ticaret projesi kapsam?nda ba?vurulmas? gerekiyor. Kolay destekte e-ticaret sitelerine üyelik ?emalarla a??klanm??t?r. ?kinci ?nemli de?i?iklik ?n onayl? …

Yurt D???ndan Posta veya H?zl? Kargo Yoluyla Ki?isel E?ya Getirmek

Yurt D???ndan Posta veya H?zl? Kargo Yoluyla Ki?isel E?ya Getirmek Posta kargo ile yurt d???ndan al??veri? hepimiz yapmaktay?z. Gümrük prosedürlerini bilmeyenlerimiz i?in ürünümüzü teslim almak sorun olmaktad?r. Posta ve h?zl? kargo ta??mac?l??? yoluyla gelen e?yaya ili?kin yeni 24/3/2014 tarihli 2014/7 say?l? Genelge yay?mlanm??t?r. ?Yeni genelgede de?i?en en ?nemli ?konular ?unlard?r;? 1. 30 Euro muafiyeti 22 Euro’ya ?ekilmi?ti 22 Euro Muafiyeti Kalkt?. Ge?mi?teki o yüksek muafiyetler azala azala 22 Euro’ya inmi?ti …